Аьшура кьини

День Ашура, что делать в день Ашура?

Аьшура кьини
Аьшура кьини

День Ашура

Аьшура кьини МухIаррам зурул 10-мур кьинири. Зума дугьаврилгу хъиннува хъунмасса даража буссар. Му кьини садакьартту бавугу хъинссар.

Му хъинну хъуннасса, ххирасса кьинири. Адам идавс [аьлайгьи салям] ихтияр увсса кьинири. Идрис идавс [аьлайгьи салям] ссавруннайн лавхъсса кьинири. НухIлул [аьлайгьи салям] жами лухччинийн бувчIсса кьинири. Ибрагьим идавс [аьлайгьи салям] Аллагьу Тааьланал гьалмахчушиврун увгьусса кьинири.

Давуд идавсил [аьлайгьи салям] аьфву бувсса кьинири. Сулайман идавсийн [аьлайгьи салям] паччахIшиву кIура дарсса кьинири. Аюб идавс [аьлайгьи салям] цIуцIаврия марцI хьусса кьинири.

Юсуп идавсгу [аьлайгьи салям] мунал ппу Якьуб идавсгу [аьлайгьи салям] цачIун хьусса кьинири. Ися идавс [аьлайгьи салям] увсса кьинири. МухIаммад идавсил [саллаллагьу алейгьи ва саллям] Хадижат бувцусса кьинири. Лухччиссав, Кьалам, Адам [аьлайгьи салям] ва ХIава ляхъан бувсса кьинири. Кьиямасса Кьини дикIантIисса кьинири.