Идавсил ﷺ уссурвал

Братья пророка Мухаммада саллаллагьу алейгьи ва саллям, Кто они братья пророка Мухаммада саллаллагьу алейгьи ва саллям?

Идавсил ﷺ уссурвал
Идавсил ﷺ уссурвал

Братья пророка Мухаммада саллаллагьу алейгьи ва саллям

Идавсил саллаллагьу аьлайгьи ва саллям уссурвал

Ца чIумал МухIаммад Идавс саллаллагьу аьлайгьи ва саллям, цала асхIабтуращал унува увкуну бур: «Ца ччивахха ттун жулва уссурвал ккаккан!», - куну. АсхIабтурал махIатталну цIувххуну бур: «Я Аллагьнал Идавс ﷺ, жу бакъарув вил уссурвал?» Идавсил  увкуну бур: «Зу ттул асхIабталлу. Ттул уссурвал зул хъирив бучIантIимири. Ми ттул ххуллийх бачинтIиссар, на цала яруннин ккавккун акъанува», - куну. (СахIихI Муслим, №249).

Жунма МухIаммад Идавсил саллаллагьу аьлайгьи ва саллям, заманнай дунияллийн буккан талихI къавхьунни, му иширая къащи къавхьусса бусурманчугу акъахьунссар, амма кIай Идавсил саллаллагьу аьлайгьи ва саллям, мукъурттиву дуссар жуннасса дигьалагру ва ххаришиву. Цир бусласисса кIа хIадисрал жухьва, цIанасса заманнайсса бусурманнахь? АсхIабтал учайссар цала яруннин Идавсгу саллаллагьу аьлайгьи ва саллям, ккавккун, Ислам кьамул дурминнайн, Идавс саллаллагьу аьлайгьи ва саллям, къаккавккунма иман дирхьуми Идавсил саллаллагьу аьлайгьи ва саллям, цала уссурвалну ккалли бувну бур.

Му бакъассагу, Идавс саллаллагьу аьлайгьи ва саллям, ивкIун ур хъинну гъирарай жущала хьуна акьин. Пикри бувара, зущала Идавс саллаллагьу аьлайгьи ва саллям, хьуна акьин ччай ивкIхьурча, жува хIадурну бурув ганащал хьуна бакьин, лайкьрив жунма Идавсил саллаллагьу аьлайгьи ва саллям, уссурвал тIисса цIа ларсун бачин?

Мяйжансса зад бур гьарцаннал къапулухун Израил-малаик учIантIишиву ва Кьиямасса кьини жува уттава бувну, хIисаб-суал бувантIишиву. Тикку авцIуну цала уссурварах ялугьлай икIантIиссар АллагьналХIабиб - МухIаммад Идавс саллаллагьу аьлайгьи ва саллям. Пикри бувара, му кьинисса жула сипатрая Идавс саллаллагьу аьлайгьи ва саллям, рязину икIантIиссарив ягу Аллагьнаянач хьуну бакI хьхьичIун дутанссарив?