МухIаммад идавсил ﷺ оьрмулиясса суал ва жаваб

Жизнеописание пророка Мухаммада [саллаллагьу алейгьи ва саллям] в вопросах и ответах

МухIаммад идавсил ﷺ оьрмулиясса суал ва жаваб
МухIаммад идавсил ﷺ оьрмулиясса суал ва жаваб

Жизнеописание пррока Мухаммада [саллаллагьу алейгьи ва саллям] в вопросах и ответах

ﷺ – лигатура салавата на пророка Мухаммада [саллаллагьу алейгьи ва саллям]

№ 1. Идавсин ﷺ цими барз хьуну бивкIссар ниттил лякьлуву, мунал ппу ивкIусса чIумал?

Идавсил ﷺ ппу ивкIусса чIумал мунан ниттил лякьлуву кIива барз хьуну бивкIссар. («Нуруль-якьин», л. 14).

№ 2. Идавсил ﷺ цукунсса чулий цIа диркссар идавсшиву дуллуннин? Му цIа дизаврил савав ци диркIссар?

Идавсшиву дулуннинна ганан дирзун диркIун дур Аль-Амин тIисса чулий цIа. Му цIа дизаврил сававну хьуссар Идавсил ﷺ ххуйсса хасият, тIабиаьт. Мунил мяънагу – щялмахъ къабусайма, вихшала дишин лайкьма, аманат ябувайма. («Нуруль-якьин», л. 25).

№ 3. КьюлтIну диндалувун оьвтIисса чIумал Ислам цими инсаннал кьамул дурссар?

КьюлтIну диндалия бусласисса чIумал Ислам кьамул дурссар 40-ла инсаннал. («Фикьгьу-ссирати-ннабавийя», л. 106).

№ 4. Цумур кулпат щар бувцуссар идавсил ﷺ Хадижат дунияллия лавгукун?

Хадижат, разияллагьу аьнгьа, дунияллия лавгукун Идавсил ﷺ бувцуссар Савдат – Заматлул душ. («Нуруль-якьин», л.69).

№ 5. Ци цIа диркIссар цалчин идавсин ﷺ цилла накI дуллай бивкIсса хъамитайпалул?

Цалчин цилла накI дуллусса хъамитайпалун цIа диркIссар Сувайбат. («Нуруль-якьин», л.15).

№ 6. Малаиктурал цимил тIивтIуссар идавсил ﷺ хъазам ганал къюкI марцI даншиврул?

Малаиктурал Идавсил ﷺ хъазам 4-ва тIивтIуссар. («Аль-Анваруль-МухIаммадийя», л. 31).

№ 7. Та лавгссар ва дунияллия идавсил ﷺ нину Аминат?

Аминат лавгссар ва дунияллия Идавсин ﷺ 6-ва шин дусса чIумал. («Нуруль-якьин», л.17).

№ 8. Цу уруглай ивкIсса цалчин идавсих ﷺ ганал ппу дунияллия лавгсса чIумал?

Идавсил ﷺ ппу лавгсса чIумал ганах уруглай ивкIссар ганал ттатта АьбдулмутIаллиб. («Фикьгьу-ссирати-ннабавийя», л. 70).

№ 9. Цими шин диркIссар идавсин ﷺ ганал ттатта ва дунияллия лавгуссар чIумал?

Ттатта АбдулмутIаллиб лавгсса чIумал Идавсин ﷺ диркIссар 8-ра шин. («Фикьгьу-ссирати-ннабавийя», л. 70).

№ 10. Цу уруглан ивкIсса идавсих ттатта АбдулмутIаллиб ﷺ ва дунияллия лавгсса чIумал?

АбдулмутIаллиб лавгукун Идавсих ﷺ уруглан ивкIссар ганал буттауссу Абу ТIалиб. («Фикьгьу-ссирати-ннабавийя», л. 70).

№ 11. Цумири цалчин идавсин ﷺ ливккусса Кьурандалул аятру?

Цалчин ливкссар «‎Аль-Аьлакь» суралул хьхьичIсса аятру. («Фикьгьу-ссирати-ннабавийя», л. 95).

№ 12. Цури цалчин Идавсил ﷺ ххуллу бувгьуну Ислам кьамул дурма?

Цалчин ислам кьамул дурссар Идавсил ﷺ кулпатрал, Хадижат бинту Хувайлидлул разияллагьу аьнгьа. («Нуруль-якьин», л.37).

№ 13. Мюрщи оьрчIава цалчин Ислам кьамул щил дурссар?

Мюрщи оьрчIава цалчин Ислам кьамул дурссар Аьли ибну Абу ТIалиблул, разияллагьуаьнгьу. Мунан диркIссар 10 шин. («Нуруль-якьин», л. 37).

№ 14. Арамтурава цалчин Ислам кьамул щил дурссар?

Арамтурава цалчин Ислам кьамул дурссар Абу Бакр бин Абу Кахава, разияллагьу аьнгьу. («Нуруль-якьин», л. 38).

№ 15. Лагъартуннава цалчин Ислам кьамул щил дурссар?

Цалчин лагъартуннаву Ислам кьамул дурссар Билал-асхIабнал, разияллагьу аьнгьу. («Фазаилуль-ХIабиб»).

№ 16. Цими чак байсса бивкIссар идавсил ﷺ5-ва чак умматрал ялув бишиннин?

Идавсил ﷺ байсса бивкIссар кIива чак кIюрххил ва кьунниял, кIи-кIира ракааьт дурну. («Ар-РахIикьуль-махтум», л. 77).

№ 17. Тар ялув бивхьусса чак баву ва щил лахьхьин бувсса идавсин ﷺ чаклин иссун ва чак бан?

Чак ялув бишаву хьуссар Идавс ﷺ Мадиналийн изаннин хьхьичI, Аллагьнал миъражрайн гьаз увну махъ.

Чаклин иссайсса ва чак байсса куц Идавсин ﷺ ккаккан бувссар Жабраил малаикнал, аьлайгьи салям, ва му хьуссар цалчинсса муаьллимну. («Ар-РахIикьуль-махтум», л. 77).

№ 18. Щил къатраву бивкIссар батIлай цалчинсса бусурман?

Цалчинмий бусурманнал батIавуртту хъанай диркIссар Аркьам бин Абу Аркьам цIа дусса асхIабнал къатраву. («Фикьгьу-ссирати-ннабавийя», л. 106).

№ 19. Та лавгссар ва дунияллия идавсил ﷺ буттауссу Абу ТIалиб?

Абу ТIалиб ва дунияллия лавгссар МухIаммад Идавсий идавсшиву ялув дирхьуну 10-мур шинал. («Фикьгьу-ссирати-ннабавийя», л. 146).

№ 20. Та лавгссар ва дунияллия идавсил ﷺ кулпат Хадижат ва ганин цими шин диркIссар?

Хадижат, разияллагьу аьнгьа, ва дунияллия лавгссар идавсшиврул ацIулчинмур шинал, мунин диркIссар 65 шин. («Ар-РахIикьуль-махтум», л. 120).

№ 21. ХьхьичIва-хьхьичI Мадиналийн гьижра цуманал бувссар?

ХьхьичIва хьхьичI гьиджра бувма Абу Саламатри. Мунал Мадиналийн ивзссар цалва кулпатращал ва оьрчIащал. («Ар-РахIикьуль-махтум», л. 159).

№ 22. Цумурди идавсил ﷺ цалчин бувсса мизит?

Цалчин Идавсил ﷺ бувсса мизит хъанахъиссар Мадиналуя арх бакъасса Кьуба тIисса кIанайсса мизит. Му бувссар Идавсил ﷺ гьижра бувну нанини. Тикку Идавсил ﷺ 4 гьантта бувссар ибадат дуллай. («Ар-РахIикьуль-махтум», л. 177).

№ 23. Цумурди идавсил ﷺ цалчинсса гъазават?

Идавсил ﷺ цалчинсса гъазават хьуссар Ваддан тIисса шяраваллил кIанай. («Нуруль-якьин», л. 115).

№ 25. Чуври идавсил ﷺ бувсса цалчинсса нюжмар чак?

Идавсил ﷺ цалчинсса нюжмар чак бувссар Мадиналий Бану Салим бин Аьф цIа дусса мизитраву. (Ибн Гьишам. «Ас-Сирату-ннабавийя». 2-мур жуж, л. 108).

№ 26. Цума паччахIнал бивкIссар пишкаш бувну идавсин ﷺ лагъшиврий Марият, разияллагьу аьнгьа, яла махъ ганал ﷺ кулпат хьусса?

Му Идавсин ﷺ пишкаш бувссап Мукьалкьис цIа дусса Мисрилул паччахIнал. («Нуруль-якьин», л. 192).

№ 27. Ци цIа дуссар идавсил ﷺ оьмра бан ният дурсса кIанттул?

Идавсил ﷺ оьмра бан ният дурсса кIанттул цIа дур “Зуль Хулайфа”. («Ар-РахIикьуль-махтум», л. 351).

№ 28. Цими гьантта хьуссар идавсил ﷺ ва дунияллия гьаннин хьхьичI къашавай хьуну?

Идавсил ﷺ къашавай 13-14 гьантта хьуссар. («Ар-РахIикьуль-махтум», л. 475).

№ 29. Та увччуссар МухIаммад ﷺ идавс?

Идавс ﷺ увччуссар арвахI кьини, гьижралул 11-мур шинал Рабиуль аваль зурул 15-нний. («Нуруль-якьин», л. 264).

№ 30. Цума асхIабнахь увкуну бивкIссар идавсил ﷺ «‎На элмулул къатта, ина къатлул дарвазара»‎?

Идавсил ﷺ мукун увкуну бивкIссар Абу ТIалиблул арс Аьли-асхIаблухь разияллагьуаьнгьу. («Фазаилуль-ХIабиб»).

№ 31. Цанма щарну бувцусса хъаннива идавсин ﷺ яла ххирамур цумур бивкIссар?

Идавсин ﷺ яла ххирамур бивкIссар цалчинсса кулпат Хадижат, разияллагьу аьнгьа. («Фикьгьу-ссирати-ннабавийя», л. 81).

№ 32. Кяъба бакьин буллалисса чIумал идавсин ﷺ цими шин диркIссар?

Каъба бакьин буллалисса чIумал Идавсин ﷺ диркIссар 35 шин. («Нуруль-якьин», л. 22).

№ 33. Кулпатраву идавсил хъирив ﷺ цури дуниял кьариртуну ахиратравун лавгсса?

Цалчин Идавсил ﷺ хъирив лавгссар ганал душ ФатIимат, разияллагьу аьнгьа. («Ар-РахIикьуль-махтум», л. 479).

№ 34. Цу ивк1ссар идавсин ﷺ яла ххирама асхIаб?

Идавсин ﷺ яла ххирама асхIаб ивкIссар Абу Бакр разияллагьу аьнгьу. («Аль-Анваруль-МухIаммадийя», л. 440).

№ 35. ЩичIан диллай дур МухIаммад идавсил ﷺ тухумрал къяртта?

МухIаммад Идавсил ﷺ тухумрал къяртта диллай дурр Исмаил, аьлайгьисалям, идавсичIан, мугу Ибрагьим, аьлайгьисалям, идавсил арс. («Нуруль-якьин», л. 13).

№ 36. Идавсий ﷺ цумур кIанай диркIссар идавсишиврул лишан?

Му лишан диркIссар бурхIай, къусаликкурттал дянив. («Аль-Анваруль-МухIаммадийя», л. 33).

№ 37. Цими шин диркIссар идавсин ﷺ ва Хадижатлун кулпат буллалини?

Идавсин ﷺ диркIссар – 25 шин, Хадижатлун, разияллагьу аьнгьа – 40 шин. («Фикьгьу-ссирати-ннабавийя», л. 80).

№ 38. Циванни Эфиопиялул паччахIнал ххуйну кьамул бувсса цачIанма бувкIсса бусурман?

Эфиопиялул паччахI ивкIссар Аллагьнайн вихсса, дин дусса ва тIайлашиву ххирасса. Та чIумалсса аьраб бивкIссар чарттайн къанчру буллай.

№ 39. Эфиопиялул паччахIнащал бусурманнал чулуха гъалгъа тIий цу ивкIссар?

Эфиопиялул паччахIнащал гъалгъа бувссар Джаъфар ибн Абу ТIалиблул. («Фикьгьу-ссирати-ннабавийя», л. 136).

№ 40. Кьурандалул цуми аятру бувккуссар Джаъфардул паччахIнал дукки куну?

Джаъфардул бувккуссар Мариямлуяту ва Иса идавс, аьлайгьисалям, аврия бусласисса аятру. (Сура «Марьям», аят 16). («Фикьгьу-ссирати-ннабавийя», л. 136).

№ 41. Цалчин диндалух цалла жанну дуллуну ливтIусса инсантал цумири?

Цалчин диндалухлу цалла жан дуллусса хъамитайпа хъанайссар – Сумая, арамтураву – Ясир.

№ 42. Цу ивкIссар идавсищал ﷺ ТIаиф тIисса кIанай га яуллай, ганайх чартту бишлай лихъан увсса чIумал?

Идавсищал ﷺ ТIаиф шяравун увххуссар Зайд бин Харис. Га ивкIссар Идавсил ﷺ лагма уклай ганайн чартту къащун. Чартту бишлай бивкIссар мюрщи оьрчIру ва бакIрал сагъ бакъами. («Фикьгьу-ссирати-ннабавийя», л. 150).

№ 43. Циксса бивкIссар бусурман ва чапуртал МуътIа тIисса гъазаватрай?

МуътIа тIисса гъазаватрай бусурман бивкIссар 3 000, чапуртал – 200 000. («Ар-РахIикьуль-махтум», л. 403).

№ 44. Идавсил ﷺ Макка цумур шинал лавсъссар?

Макка ласаву хьуссар гьижра бувну 8-ку шинал. («Фикьгьу-ссирати-ннабавийя», л. 386).

№ 45. Циксса бусурман гьуртту хьуссар Макка ласавриву?

Макка ласавриву гьуртту хьуссар 10 000 бусурман. («Фикьгьу-ссирати-ннабавийя», л. 388).

№ 46. Цукун лавсун бивкIссар идавсил ﷺ Макка: талатаву дурну юхссагу цивппа канихьхьун лавгссарив?

Макка лавсъссар дяъви къабувну. («Фикьгьу-ссирати-ннабавийя», л. 283).

№ 47. Циксса къанч бай чартту бивкIссар Кяъбалул лагма?

Кяъбалул лагма бивкIссар 360 къанч бай чару. («Фикьгьу-ссирати-ннабавийя», л. 392).

№ 48. Цума асхIабнахь чак бан хьхьичIун укку увкуссар идавсил ﷺ цува къашавай хьувкун?

Цахлува чаклий хьхьичI ацIан Идавсил ﷺ Абу Бакр асхIабнахь, разияллагьу аьнгьу, увкуссар. («Фикьгьу-ссирати-ннабавийя», л. 493).

№ 49. Цумур кулпатрачIа авцIуссар идавс ﷺ къашавай хьувкун?

Идавс ﷺ авцIуссар Айшал, разияллагьу аьнгьа, къатлуву. («Фикьгьу-ссиратиннабавийя», л. 491).

№ 50. Ци дару дарман байсса бивкIссар идавсил ﷺ цува къашавай хьувкун?

Идавсил ﷺ оьтту итабакьайсса бивкIссар (хIижама), къадакьайсса дукра къадукайсса диркIссар ва «Наси-Фалакьи» сурарду буккайсса бивкIссар. («Фикьгьу-ссирати-ннабавийя», л. 340).

№ 51. Цумур кьини кьадиртссар идавсил ﷺ ва дуниял?

Идавсил ﷺ ва дуниял кьадиртссар гьижралул 11-ку шинал Рабиуль аваль зурул 12-нний, итни кьини. («Ар-РахIикьуль-махтум», л. 480).

№ 52. Ци цIа диркIссар идавсих ﷺ чIивини буруглай бивкIсса хъамитайпалул?

Идавсих ﷺ чIивини буруглай бивкIсса хъамитайпалул цIа диркIссар Айман Буркаталь-Хабашия. («Нуруль-якьин», л. 15).

№ 53. Чув бивкIссар идавсил ﷺ кулпат ганал гьижра бувну Мадиналийн нанини?

Идавс ﷺ гьижра бувну нанини ганал кулпат бивкIссар Маккалив. («Нуруль-якьин», л. 93).

№ 54. Исламраву цалчинсса  азан щил бувккуссар?

Цалчин азан бувккуссар Билал-асхIабнал, разияллагьуаьнгьу. («Нуруль-якьин», л. 96).

№ 55. Щил була увкунур идавсил ﷺ цала душ ФатIимат Аьли-асхабнан щар буллусса?

ФатIимат, разияллагьу аьнгьа, Аьли асхIабнан, разияллагьу аьнгьу, щар була тIий ИдавсичIан ﷺ увкIссар Жабраил малаик аьлайгьи салям.

№ 56. Бусияра Хадижатлул идавсин ﷺ бувсса циняв оьрчIру циксса бивкIссарив ва гай оьрчIал цIарду.

Хадижатлул, разияллагьу аьнгьа, Идавсин ﷺ бувссар 6-ва оьрчI. Миннал цIарду диркIссар: Кьасим, Зайнаб, Рукьият, Уммукульсум, ФатIимат, Абдуллагь (ТIагьир). («Нуруль-якьин», л. 22).

№ 57. Бусияра Ибрагьим тIима оьрчI увсса идавсил ﷺ кулпатрал цIа.

Ибрагьим увссар Идавсил ﷺ кулпат Мариятлул.

№ 58. Бусияра идавс ﷺ Кьуба тIисса шяраву хъамалу авцIусса инсаннал цIа?

Кьубав Идавс ﷺ хъамалу авцIуссар Кульсум бин аль-Хидми тIисса инсанначIа. («Ар-РахIикьуль-махтум», л. 176).

№ 59. Цу ивкIссар идавс ﷺ ва Абу Бакр гьижра буллалисса хьхьуну тIайла буклай?

Идавс ﷺ ва Абу Бакр, разияллагьу аьнгьу, тIайла буклай хьхьувай гайнащал ивкIссар Аьбдуллагь бин Урайкит. («Ар-РахIикьуль-махтум», л. 170).

№ 60. Маккалия Мадиналив гьижра буллалисса идавсил ﷺ ва Абу Бакрдул хъирив цу агьсар?

Гьижра буллалисса Идавсил ﷺ ва Абу Бакрдул, разияллагьуаьнгьу, хъирив ххуллу лавсун гайннал хъирив лаян бювхъуссар Суракьат бин Маликлуща. Амма ганаща гай бугьан къавхьуссар. Махъ Суракьатлул ислам кьамул дурссар. («Нуруль-якьин», л.86).

№ 61. ЩичIату машан ларсъссар идавсил ﷺ мизит бувансса аьрщи?

Мизит бувансса аьрщи Идавсил ﷺ машан ларсъссар кIия ятинну ливчIсса оьрчIачIату. Миннах ургала ивкIссар Асад бин Зурарат. («Фикьгьу-ссирати-ннабавийя», л. 211).

№ 62. Чун лагайссия идавс ﷺ ибадат дуван ганай Аллагьнал идавсшиву ялув дишиннин?

Идавсшиву дишиннин МухIаммад ﷺ лагайсса ивкIссар Хираъ тIисса нуххувун ибадат дуван. Му нухгу диркIссар Нур тIисса зунттуй. («Ар-РахIикьуль-махтум», л. 66).

№ 63. Циксса бусурман ва чапуртал гьуртту хьуссар Хандакь тIисса гъазаватрай?

Хандаъ тIисса гъазаватрай гьуртту хьуссар 3 000 бусурман ва 10 000 чапуртал. («Нуруль-якьин», л. 158).

№ 64. Цу гьан увссар идавсил ﷺ Хандакьрайсса гъазаватрай чапуртурачIан гайннал пикри (аьмаллу) кIул бан?

Хандакьрайсса гъазаватрай гайннал пикри кIул бан чапуртурачIан лавгссар Хузайфа аль-Ямани. («Нуруль-якьин», л. 161).

№ 65. Циксса инсантал гьуртту хьуссар «Ризван» тIисса батIаврий идавсин ﷺ хъа бувсса чIумал?

Ризван тIисса батIаврий гьуртту хьуссар 1 400 инсан. («ШархIуль-мафруз», л. 34).

№ 66. Цумур шинал увкссар идавс ﷺ ТIаиф ласун гъазаватрайн?

ТIаиф ласун гъазаватрайн Идавс ﷺ увкссар гьижралул 8-ку шинал шаваль зуруй. («Ар-РахIикьуль-махтум», л. 431).

№ 67. Щилли лавсъсса ХIайбар тIисса къала?

ХIайбар лавссар Абу ТIалиблул арснал Аьлил разияллагьу аьнгьу. («Фикьгьу-ссирати-ннабавийя», л. 359).

№ 68. «МуътIа» тIисса гъазаватрай «Аллагьнал тур» тIисса цIа щинни дирзсса?

«МуътIа» гъазаватрай «Аллагьнал тур» тIисса цIа дирзссар Халид бин Валидлун разияллагьу аьнгьу. («Нуруль-якьин», л. 208).

№ 69. Кяъбалул кIула идавсил ﷺ щихьхьун дуллуссар?

Каъбалул кIула Идавсил ﷺ дуллуссар вихшалдарай Оьсман бин Абу ТIалх1атлухьхьун разияллагьу аьнгьу. («Ар-РахIикьуль-махтум», л. 419).

№ 70. Бусияра идавсил ﷺ душру щар буллуну бивкIсса асхIабтурал цIарду?

Идавсил ﷺ душру бувцуну бивкIсса асхIабтал: Оьсман бин Аьффан, Аьли бин Абу ТIалиб ва Абуль Аьс бин Рабиъ разияллагьу аьнгьума аджмаин. («Нуруль-якьин», л. 69).

№ 71. Цими шин хьуссар идавсичIан ﷺ Кьуръан ликлай?

Кьуръан ИдавсичIан ﷺ ликлай 23 шин хьуссар. («Оьлумуль-Куръаниль-карим», л. 28).

№ 72. Цумур кулпат бивкIссар идавсил ﷺ аьраб бакъа цамур миллатраясса?

Идавсил ﷺ кулпат Сафия бивкIссар бану Исраиль миллатравасса. («Ар-РахIикьуль-махтум», л. 484).

№ 73. Цумур гъазаватрай хьуссар идавсин ﷺ зарал ва щилли мунан щавурду диян дурсса?

УхIудрайсса гъазаватрай Идавсин ﷺ зарал бувсса инсантал: Оьтбат бин Аби Вакьас, Аьбдуллагь бин Шикьаба ва Ибн Кьумата. («Нуруль-якьин», л. 137).

№ 74. Маккалив халкьуннайн Исламравун оьвтIий идавсил ﷺ цими шин хьуссар?

Маккалив Исламравун оьвтIий Идавсил ﷺ 13 шин дурссар. («Фазаилуль-ХIабиб»).

№ 75. Ци агьлу (тайпарду) бивкIссар яхъанай Мадиналив?

Мадиналив бивкIссар яхъанай аль-Аьвс, аль-Хазраж ва жугьутIиял бану Кайнукьа, бану Назир ва бану Кьурайз. («Ар-РахIикьуль-махтум», л. 184).

№ 76. Цими гьантта бувссар идавсил ﷺ ва Абу Бакрдул Савр тIисса нуххуву?

Идавс ﷺ ва Абу Бакр, разияллагьу аьнгьу, нуххуву бивкIссар 3 гьантлий. («Нуруль-якьин», л. 85).

№ 77. Цу учIайсса ивкIссар Савр нуххувун идавсичIан ﷺ ва Абу БакрдучIан Маккалив хъанахъисса иширттая бусан?

Нуххувун ИдавсичIан ﷺ ва Абу БакрдучIан, разияллагьу аьнгьу, Маккалиясса хавардащал учIайсса ивкIссар Абу Бакрдул арс Аьбдуллагь. («Нуруль-якьин»).

№ 78. Идавс ﷺ Мадиналий щил къатлуву авцIуссар?

Мадиналив Идавс ﷺ авцIуссар Абу Аюб аль-Ансарил къатлуву, разияллагьу аьнгьу. («Нуруль-якьин», л. 91).

№ 79. Цума асхIабнал маслихIатрайнури Мадиналул лагмара кьакьа дуккан хIукму бувсса?

Мадиналул лагма кьакьа дуккан маслихIат бувссар Салман аль-Фарисил разияллагьу аьнгьу. («Нуруль-якьин», л. 158).

№ 80. Цими Оьмра ва ХIаж бувссар идавсил ﷺ?

Идавсил ﷺ бувссар ца ХIаж ва мукьва Оьмра. («Фикьгьуль-мангьаджи», 2-мур жуж, л. 117).

№ 81. Цумур гъазаватрай ивкIуссар идавсил ﷺ буттауссу ХIамзат?

Идавсил ﷺ буттауссу ХIамзат, разияллагьу аьнгьу, ивкIуссар УхIуд гъазаватрай. («Нуруль-якьин», л. 138).

№ 82. Идавсил ﷺ цумур кулпатрал диркIссар чулий цIа «Мискинтурал нину»?

«Мискинтурал нину» куну чайсса бивкIссар Идавсил ﷺ кулпат Зайнаб бинт Хузайматлуйн, разияллагьу аьнгьа. («Ар-РахIикьуль-махтум», л. 483).

№ 83. Цими кIяла чIара диркIссар идавсий ﷺ ганал ва дуниял кьариртсса чIумал?

Идавсий ﷺ ва дуниял кьаритайний ганай диркIссар 17 кIяла чIара. («Аль-Анваруль-МухIаммадийя», л. 214).

№ 84. Идавс ﷺ дунияллия лавгукун хIавтIливу щил ивхьуссар?

Ва дунияллия лавгукун Идавс ﷺ хIавтIливу ивхьуссар Аьли ибну Абу ТIалиблул, Аьббаслул ва ганал кIиягу арснал аль-Фазл ва Куссамлул, разияллагьу аьнгьум аджмаин. («Нуруль-якьин», л. 265).

№ 85. Щил дуртIуссар идавсил ﷺ гьаттайн щин?

Идавсил ﷺ гьаттайн щин дуртIуссар Билал-асхIабнал, разияллагьу аьнгьу. («Нуруль-якьин», л. 265).

№ 86. Та хьуссар идавсил ﷺ Исраъ (Маккалия Буракьрай щяивкIун Иерусалимрайн ияву) ва Миърадж (ссавруннайн гьаз шаву)?

Идавсил ﷺ Исраъ ва Миърадж хьуссар Идавсшиву дуллуну 10-ку шинал Ражаб зурул 27-нний. («Ар-РахIикьуль-махтум»,  л. 142).

№ 87. Цумур гъазаватрай ивкIуссар Абу Джахль?

Абу Джахль ивкIуссар Бадр тIисса гъазаватрай. («Нуруль-якьин»,  л. 117).

№ 88. Бусияра цу бивкIссарив махъва махъ Идавсил ﷺ бувцусса кулпат?

Махъва махъ Идавсил ﷺ бувцусса кулпат бивкIссар Маймунат бин аль ХIарис, разияллагьу аьнгьа. («Нуруль-якьин», л. 204).

№ 89. Цумур шинал хьуссар ФатхIул-аьзам тIисса гъазават?

ФатхIул-аьзам тIисса гъазават хьуссар гьижралул 8-мур шинал. («Фикьгьу-ссирати ннабавийя», л. 386).

№ 90. Ци цIа диркIссар Кьурайштурал яла хъунмур къанч байсса чарттун?

Кьурайштурал яла хъунмур къанч бай чарттун диркIссар аль-Узза тIисса цIа. («Нуруль-якьин», л. 220).  

№ 91. Цумур шинал бувссар идавсил ﷺ махъва-махъсса ХIаж?

Идавсил ﷺ махъва махъсса ХIаж бувссар гьижралул 10-ку шинал. («Фикьгьу-ссирати-ннабавийя», л. 475).

№ 92. Щил шювшуссар идавсил ﷺ чурх га ва дунияллия лавгсса чIумал?

Идавсил ﷺ чурх шювшуссар Аьлил бин Аби ТIалибнал, Аьббаслул ва ганал кIиягу арснал аль-Фазль ва Куссам. Яла бивкIссар Шукран, Усамат бин Зайд ва Авс бин Хавла разияллагьу аьнгьум ажмаин. («Ар-РахIикьуль-махтум», л. 482).

№ 93. Идавсил ﷺ оьрчIава цури сагъну ливчIсса идавс ﷺ лавгун махъ?

МухIаммад Идавсил ﷺ оьрчIава ганаяр махъ ахиратравун лавгссар душ ФатIимат, разияллагьу аьнгьа. («Фазаилуль-ХIабиб»).

№ 94. Цумур шинал увссар МухIаммад идавс ﷺ?

Идавс ﷺ увссар 571 шинал Рабиуль-аваль зурул 12-нний, итни хьхьуну. («Фикьгьу ссирати-ннабавийя», л. 44).

№ 95. Ци оьрмулий бувкIссар идавсин ﷺ цалчинсса вахIъю?

Цалчинсса вахIъю Идавсин ﷺ бувкIссар 40 шин хьувкун. («Нуруль-якьин», л. 33).

№ 96. МухIаммад давс ﷺ ва дунияллия цими шинаву лавгссар?

Идавс ﷺ ва дунияллия лавгссар 63 шинал оьрмулуву. («Нуруль-якьин», л. 264).

№ 97. Чув увччуну уссар МухIаммад идавс ﷺ?

Идавс ﷺ увччуну уссар Мадиналив, Айшал, разияллагьу аьнгьа, къатлуву. Му кIану цIана буссар Идавсил ﷺ мизитраву. («Нуруль-якьин», л. 265).

№ 98. Идавсил ﷺ бакI цимил чартIи бувссар?

Идавсил ﷺ бакI чартIи бувссар мукьилва. («Фазаилуль-ХIабиб»).

№ 99. Цими арс ва цими душ бивкIссар Идавсил ﷺ?

Идавсил ﷺ бивкIссар мукьва душ ва шама арс. ОьрчIру: Кьасим, Аьбдуллагь, Ибрагьим (ТIагьир). Душру: Зайнаб, Уммукульсум, ФатIимат ва Рукьият. («Фазаилуль-ХIабиб»).

№ 100. Бусияра Акбар тIий чаклийн оьвчаву дуллай бивкIсса асхIабтурал цIарду?

Идавсил ﷺ заманнай Акбар тIий бивкIссар: Билал, Ибну Уммимвктум, Карраз, Сааьдуль оьрчI, Аьммар, Ясирдул оьрчI, Абу Махзурат миннай цинявннайгу Аллагь рязийну личIаннав! («Основы религии и жизнеописание пророка Мухаммада ﷺ », л. 195). («Диндалул аслурду ва МухIаммад Идавсил ﷺ оьрмулул тарих», л. 195).

Файл