Тавба дува

Стихотворение на лакском языке, покаяние

Тавба дува
Тавба дува

Стихотворение на лакском языке, покаяние

Дуниял ляхъан дурма,
Хъуварая мурхь байма,
Щарссанил лякьлувугу
ОьрчI кIунтIлия хьун увма.

ХIатталив бувччусса халкь
Лавай бизан буванма,
Ххярклий занай ивкI инсан
КIи ччаннай ацIан увма.

Цукунсса аьламатри
Зун ккаккан дан аьркинсса,
МукIруну бикIаншиврул
Аллагьнал гуж хъуншиврий.

Аллагьнал Кьуръандалий
Лагътурахь увкуну бур,
КъадуркIуссарив зул чIун
Аллагьнан тавба дансса. 

Тавбу дан ччинан цIими
АллагьначIа хъунмассар,
РухI дукканнин амацIав
Укку Аллагьнал ххуллийн.

Идавсил ккаккан бувсса
Аллагьнал ххуллу бугьи,
Му ххуллу бувгьуманан
ЦIими Заннал ликкайссар.

Хьхьударизан ивзуну
АллагьначIан лаизу,
Вила дакIнил хияллу
Аллагьнащал кIи бачIи.

Инава чув унугу
Аллагь дакIнийну икIу,
БуцIин буван Хъун Заннал
Вила хъазам нурданул.

Автор: Сулейманов Муса