Жижара баву (6 бутlа)

Погребальные обряды в исламе, как соболезновать

Жижара баву (6 бутlа)
Жижара баву, соболезнование

Жижара баву

Дунияллул мутта шанма гьанттар: лахьхьумур – лавгсса, хIакьинумур – нанисса, гьунттимур – бучIавив къабучIавив къакIулсса. Буллумур гьантта эбадатрай гьан бувну хъинссар, жунна къаличIансса чIюлушиннардалсса къабуллай. Ший дурсса эбадатрах бурувгунни Алжан чIюлу бувайсса. Тагу абадлийсса къаттар! Фаризарду, буржру щаллу бувну махъ, чIявусса суннатмур щаллу буван шайссар бусурмансса чувнаща бикIу, хъамитайпалуща бикIу. Хъаннил багьу-бизу узданссаксса, жямат цIакьсса бикIайссар.

Узданшиврул хъунмасса бутIа янна тIайлану лаххавривугу буссар. Арамтуннал чIири битавугу мува гужсса суннатри. Дягъулун битаву къалайкьссар, суннатран битаву хъинссар. БивкIулул залухъруннахь дакI хьунсса, хъинсса махъ, насихIат бусавугу хъинссар. Жижара бавугу ялувссар. Амма шанма гьантта лавгун махъ жижартту буллалаву къахъинссар, ца оьзру бивкIун, учIан къавхьуну бивкIхьурча бакъа.

Вай дакъасса цайми аьдатру дуллай, харжлугъ чIяру дуллай, диндалул луттирдай бумуницIун къабавкьуну буллалаву къабучIиссар. Жунна Аллагьу Тааьланаяту лирксса бигьасса дин захIмат дуллан къабикIайссар!

ИвкIунахсса дягъу

ИвкIуманал гъан-маччанал шанма гьантлий дягъу дугьан аьркинссар. Амма лас ивкIусса щарссанил мукьва барз ва ацIва гьантлий дугьан аьркинссар, мунийн «эдда» учайссар. Шанмагу дягъулийсса гьантрай бивкIу хьусса къушлий дукра даву къахъинссар, чIаххурал, гъанчувнал лахъан аьркинссар. Жаназалул хьхьичI хIайван биххангу къабучIиссар, му оьнмасса оь экьи бутIавур. Шанма гьантлуяр гихунмай дягъу дугьавугу къабучIиссар, му Аллагьнал цIимилийн аьсив шавур. Дягъу дугьаву хIисав дувайссар ивкIунал чурххава рухI дурксса ссятрая тихуннай. Мунияту уччавугу гара кьини дурну хъинссар, лахъи лаган къадуллай.

Дягъу дугьайссагу шанма гьантлий дунияллул неъматрая махъунмай хьунур. ЦикIуй неъмат ласларча, дягъу ита дакъаву хъанахъиссар. Масалларан, бивкIу хьусса къатлуву дукрарду дурну, хъярч-махсарартту буллай, янна даххана дурну, нахIу кьанкьру дурну, муниха лавхьхьусса цамур зат дурну. Так хъаннил лухIи янна ларххун, арамтурал чIиртту ита бавкьуну дягъу дугьаву къашайссар. Хъаннил цIансса цамур ранг дикIу, лухIисса янна дикIу лаххаву суннатссар муданнагу лахлан, хаснува къатIушав нанийни. Цамур чIумал чIюлусса, оьрчIисса ларххун, дягъулун лухIисса лахлай бухьурча, мунийну суннат бугьаву къашайссар.

ИвкIуманансса ссайгъатру

ИвкIуманан яла захIматмур хьхьугу – гьаттаву ивхьусса цалчинмур хьхьури. Му хьхьуну бюхъавай чIявусса зикри бувну, Кьуръан бувккуну, садакьа бавчIуну, дуаь даву хъинну хъинссар. Му хьхьуну 70 000 зикри бивхьуну, ивкIунал рухIиран булурча, мунал бунагьру шюшайссар куну бур луттирдаву.

Ялагу ивкIунан хъинсса зат буссар укунссагу. Суннатсса чак буссар, инсан гьаттаву увччуну цалчинмур хьхьуну бувайсса, кIира ракааьтрайсса. Му чаклийн «Ссалятул-унс» учайссар. КIирагу ракааьтрай «АлхIамрал» хъирив, ца «Аятуль-курси», ца «Алгьакуму ттакасур», ва 11 «Аль-Ихлас (Кьулгьу)» бувккуну бувайссар. Му чак бувну хIасул хьусса чири ивкIуманал рухIиран булурча, хъунмасса ссайгъат шайссар.

ХIасил, диндалул, шариаьтрал луттирдай бумуницIун бавкьуну оьрмулул ци масалтту бухьурчагу щаллу бавриву жуннагу дигьалагрур, АллагьначIагу кьамулссар. Жула ххуллурдив Аллагьналгу бигьа баннав. Буллалимур аьмалгу кьамулну лякъиннав! Амин!

Бусурманнал буржру

Бусурманчувнай цала диндалул уссил хьхьичI ххюва бурж буссар: къашавай ухьурча, уруган, ганал аьрки-дучIин щаллу дуван лагаву; ивкIукун уччин цащава шайссаксса ка бакьаву; хъамалу оьвкусса кIанайн лагаву, мажлис хIалалсса бухьурча; «Ас-салам аьлайкум» учирча, «Ва аьлайкум ас-салам» куну, щаллуну зана бавури; аьнч увкусса бусурманчувнал «альхIамдулиллагь» увкукун, «ярхIамукаллагь» учаву.

Мукун бухьувкун, шайма хIала увххун, кабакьу бувну, жуйвасса бурж лажин кIялану, бусурманнал бувайсса куццуй тIайла буккан аьркинни.

Ас-Салам кказит №6 (2022-06-01)