Хувайлидлул душ Хадижа

Новая серия про женщин на лакском языке – великие женщины Ислама

Хувайлидлул душ Хадижа
Хувайлидлул душ Хадижа (Хадиджа бинт Хувайлид).

Хувайлидлул душ Хадижа

Хувайлидлул душ Хадижа [разияллагьу аьнгьа] – МухIаммад Идавсил [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] цалчинсса ва цуппа дунияллия гьаннин ца бакъа бакъасса кулпатри. Миннал Заннаясса нигь душиврул гьанурдай цIакь хьусса ччаву диркIссар. Цуппа щар хьуну буссаксса хIаллай, Хадижал цалагу МухIаммадлул [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] чулиннай хIурмат бакъашиву ккаккан къадурссар.

Хадижа бивкIссар чурххал лахъсса, бурчу кIяласса, авурсса, аькьлу бусса, тIайлашиву ччисса, бажар бусса хъамитайпа. Кьурайшитурал дянив яла цIа-кьини думур ва хIурмат бумур бивкIссар цуппагу. ДакI тIиртIусса, сахаватсса, мюхтажминнан, цилва мачча-гъаннан мудан кумаг бувайсса бивкIссар, хъатIи буван каши дакъасса жагьилминнангу кумаг бувайсса бивкIссар. Хадижа ххаллилсса хасиятрал заллу бивкIссар.

Машлухун багьну бивкIссар, машагу бувайсса бивкIссар тIайлану, чумартну ва узданну. Багьлух инсантал бувгьуну тIайла буккайсса бивкIссар даххансса хъуслищал Шамлив. МухIаммадлун ‎[саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] ‎25 шин хьусса чIумал, вагу лавгссар Хадижал миннат бувну Шамлив (Сириянавун) ванил чарвансарайлущал.

МухIаммадлул [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] яла цанма щарну бувцуссар. Ва Идавсил ‎[саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] чIарав бавцIуссар, МухIаммадлул ‎[саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] ХIираъ нуххуву хьхьичIра-хьхьичI Занная идавсшиву лирксса чIумал. Ва къазразанну шавай зана хьуну, Хадижахь бувсъссар хьумур. Ва нигьаувсун ивкIссар, хьувивав цащава идавсшиврул кIусса хъар ларсун ачин тIий, бувсъссар Хадижахь гьанавиххину (растеренности) ушиву. Хадижал ва паракьат увссар:

«На барча уллай бура ина бюхттулсса ххаришиврущал. Валлагьи, Аллагьнал ина тачIав кьюкьин къаувантIиссара, ина мачча-гъанминнащал хIала-гьурттушиву дусса, мудан тIайламур учайсса ва заэвминнал чIарав ацIайсса унутIий».

Хадижал Идавсин [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] кIия арс увссар, ми мюрщинийва ливтIуссар. Мукьва душгу бувссар. Идавсил [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] нясав наниссар МухIаммадлул [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] ва Ххадижал душнияту ФатIимая, хаснува ванил арсурваврая ХIасаннуя ва ХIусайннуя. Вайннал наслулуву бивкIссар хъунисса имамтал, валийтал, тIарикьатрал щайхтал ва цаймигу цIанихсса инсантал. Вайннал наслулия бивзми хIакьинусса кьинигу буссар.

Имам АхIмадлул бувсмунийн бувну, Идавсил [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] Аллагьнал цIанийну хъа бувссар, Аллагьнал цанна Хадижаяр ххуйсса щарсса къадуллушиврий. Идавсил [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] учайсса бивкIссар, инсантал цайнма вих бакъа буний, ва вих хьуна, инсантурал цува думуницIа увний, ванил цан хьус дуллуна, вайми хъаннил оьрчIру къабувна, ванил бакъа куну.

Ванил оьрмулул тарихрава жунма чIалачIисса куццуй, Ххадижа бивкIун бур хIакьсса савдажар. Ва машлухун багьну, даву дюрхъуну дачин дурну бивкIун бур. Аьрабнавусса авадансса хъаннивасса ца бивкIун бур. Маккаллал иш-бажаранчитурал дянив ванил сий диркIун дур ва хIурматрай ванийн «аль-Кубра» – «хъунмур, бюхттулмур» учайсса бивкIун бур.

Исламрал тарихраву Хадижал хъунмасса кIану бувгьуссар. Ва бивкIссар цалчин Ислам кьамул дурмургу, Идавсищал [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] архIал цалчин чак бувсса инсангу. Исламрал ххуллий ванил азаллийсса динарду дарчIуссар, ва Идавсин [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] яла цIакьмур чул бищай ттарцIну бивкIссар.

Хадижал Аллагьнал Илчинащал [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] ташулуву бавкьуну, нахIуну оьрму бувтссар ва 65 шинал оьрмулуву Маккалив ахиратравун лавгссар. Ванил бивкIу хъинну кьувтIуссар МухIаммад Идавсил [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] дакIнивун.

Оригинал: https://t.me/prosveshenie_zh/2354

Перевод на лакский: Патимат Рамазанова.