Жула оьрчlру

Цими шинаву байбишин аьркинссар оьрчIру ва душру чак буллай?

Жула оьрчlру
Цими шинаву байбишин аьркинссар оьрчIру ва душру чак буллай?

Когда и как надо воспитывать детей

Нитти-буттал буржри арулла шин хьуния тинмай оьрчIан бувчIин буллан цалчин шагьадатрал:

Ашгьаду алля илягьа илля Ллагь ва ашгьаду анна МухIаммада-р-расулюллагь.

Мяъна: «На барашинна дуллай ура акъашиврий Зал цама ца Аллагь акъасса, ялагу барашинна дуллай ура мяйжаннугу МухIаммад [саллаллагьу алейгьи ва саллям] ушиврий Аллагьнал гьан увсса идавс».

Яла мунил хъирив лахьхьин буван аьркинссар чаклин иссаву, чак бувайни дуккайсса сурарду, аятру, дуаьрду. 

Мукунма, нитти-буттал буржри цаймигу Аллагьнал ккаккан бувсса фарзру биттур буллан, масала, зума дугьаву ва мукунма цаймигу. Миннуя аьркинссар мудан дакIнин бутлан оьрчIан-душваран.

БувчIин буллан аьркинссар дуван къабучIисса, бунагьравун агьайсса затирдая, цанчирча, ми цимурца жула оьрчIан чIумуй лахьхьин къабуварча, хъуни хъанахъиссаксса захIмат шайссар бувчIин буван. Микку нину-бутта цивппа багьлагьиссар бунагьравун.