Ттул дуаь

Мое дуа, дуа на лакском языке

Ттул дуаь
Дуа на лакском языке

Ттул дуаь

Кьуръан лавсун увкIусса малаиктурал мавла́
Жабраил малаикнал ххютулу хьун ба, Аллагь!
Аьрасалийн бавтIуну хъун Су́драл хъунна кьини
МухIаммадлул [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] ттугълилу цачIун бува жу Аллагь!

Адамлуя тIайла хьун МухIаммадлуйн биянцIа
Идавстурал шафааьт биян бува жун, Аллагь!
Исламрал цIуртти хьусса, шагьи́д хьуну ливтIусса 
ХIасаннул ва ХIусайннул мяърипат була, Аллагь!

Аввал дин кьамул дурсса, хъаннил паччахI хьунтIисса
Идавсил [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] Хадижатлул ислахIшив дула, Аллагь!
Абубакр Сиддикьлул, Оьмар-асхIаб Фарукьлул 
Аьффаннул арс Оьсманнул иман дула жун, Аллагь!

Гьашимихъал ХIамзатлул, Вали́длул арс Ха́лидлул 
АбутIа́либлул Аьлил кьирият була, Аллагь!
Абу-Аюб Анса́рил, ХIабашуллал Билаллул,
Кьараниннал Увайслул ччаву дула жун, Аллагь!

Аьрщарай сагъну буна Алжан булун увкусса
Идавсил [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] асхIабтурал дуаьлувх биша, Аллагь!
Бадрулий гьуртту хьусса, УхIу́драй шагьи́д хьусса, 
Хандакьрай чак бавцIусса кьюкьравух бува, Аллагь!

Са́битлул арс ХIанафил, Анаслул арс Ма́ликлул,
Идрислул арс Шафинал кIулши дула жун, Аллагь!
Аьбдулкьадир Жила́нил, АбухIамид Гъаза́лил, 
СахIихI мухIаддистурал якьиншив дула, Аллагь!

Абул-ХIасан Шазалил, МухIаммад Накьшубандил,
Нававил ва Бухарил элму дула жун, Аллагь!
Щейх Шамил Дагъисттанил, супи Оьмар Мухтардул,
СалахIуддин Аюбил шариаьт дула, Аллагь!

Маккалив хIажитурал, Бакьилив супитурал,
Исламрал аьлимтурал аьмал була жун, Аллагь!
Сануси супитурал, аьттажини шайхтурал,
Аьлави усттазтурал ихIсан дула жун, Аллагь!

Дарбантлив накьлу хьусса, Кирхлардай цив бувччусса,
Аьрабнал шагьи́дтурал рахIму биян ба, Аллагь!
Исламрал ттугъ зунттаву цIакь буллай занай бивкIсса
Цалчинсса гъазитурал кьудрат дула жун, Аллагь!

Щейх МухIаммад Ярагъил, Жамалуттин Гъумукьил,
Исмяил Курдамирил барачат биша, Аллагь!
Мубараксса щейх Аьлил, хIикматсса щейх Мурадлул,
ХIакьикьат вали́турал кашфу була жун, Аллагь!

Усттаз ХIасанул-ХIилмил, щейх МухIаммад Яъсубил,
ТIарикьат агьулданул зугьд жунгу дула, Аллагь!
Амин Аллагь, я Аллагь, Амин Аллагь, я Аллагь,
Амин Аллагь, я Аллагь, кьамул дува ттул дуаь!

ХIадисхъал ХIадис.