Стихотворение на лакском языке про месяц Рамадан

Патимат Рамазанова

Стихотворение на лакском языке про месяц Рамадан
Стихотворение на лакском языке про месяц Рамадан

Стихотворение про месяц Рамадан

Ва зумадугьавал барз

Бавангу ххирассия, буттангу ххирассия,
Бувкlния тlий бучlайсса ва зумадугьавал барз. 
Хlатталлийнгу лагайсса, лавгмий дакlнийн бичайсса
Къирият къадарххусса ппухълуннал  аьпа чайсса. 

Бавалгу учайссия, бутталгу учайссия, 
Оьттуйну, ттурчlайнусса дахlаву ядувара, 
Ттуруллал ялтту дурксса бургъил тlинттан  ччан хьусса
Лакку улклул вилахгу, лекъащан, буруччара.

Бавагу аьдатссия, буттагу аьдатссия  
Каши ххисса Аллагьнайн умудну лахъи хьхьурдай
Якьамасса такьвалий , къюкlлил тарглихун ккалай 
Аькьувалул асардай загьир хьусса дуаьртту.

Бавангу ххирассия, буттангу ххирассия
Дакlру чанна дувайсса ва зумадугьавал барз, 
Жунма чирилун бикlу,
Чий дакlцlуцlаврий бикlу, 
Жущава шаймув банну
Хъиншивурттал ХЪУНХХУЛЛИЙ!

Дуаь

Ххирасса ва мубараксса Рамазан барз бухханнав жулва къатравун: барачатшиврущал, цlуллушиврущал, ххаришиврущал, Хъунасса Заннал цlимилущал, хъунисса хъиншивурттащал.

Дуллалисса хъиншивурттугу, садакьарттугу кьамул баннав хъунасса Заннал! Цинявппа ливтlуциривннал бунагьирттал аьпа баннав, сагъмийннал оьрмурдай барачат бишиннав, дакlру хъиншиврул чаннал дуцlиннав! Жувагу, жулва буциривгу цlуллу баннав! Амин!

Патlимат Рамазанова.