Дусшиву цукун дайссар?

Как нужно дружить? Что говорит Ислам о братстве, о дружбе?

Дусшиву цукун дайссар?
Дусшиву цукун дайссар?

Гьарца инсан дунияллий цайва цува ялапар къашайхьувкун, цаманащал гьалмахчушиву, уссушиву къадурну

Дукавриву-давриву, агьавриву-изавриву, ивчIавриву-уккавриву, гьарца дунияллул иширттаву мунан лайкьссар диндалул уссурвавращал гьалмахчушиву дуван, гьалмахтал, дустал чIяву буван. Миннаяту цанмагу, цаятува миннангу дунияллийгу, ахиратлувугу мюнпат биян буваншиврул. ХIатта, архсса шагьрулий цана кIулсса адимина уссу куна чIалан икIайссар.

Диндалул уссурвал, гьалмахтал чIявуссаксса, дунияллийгу мюнпат хъунмассар. 

Гьалмахчушиву щищал-дунугу дуван къабучIиссар

Аькьлу камилсса, салихIсса, тIабиаьт ххуйсса, хиянатшиву дакъасса, тIайласса, чувшиву дусса, дунияллий хьул лахъи бакъасса адиминащал дакъа къадувайссар.

Аькьлу бакъасса, ахIмакьсса инсаннащал гьалмахчушиву даву къахъинссар. Мунаяту зарал бакъа, хайр къабиянтIиссар, ччяни гьалмахчушивугу кьукьайссар. Аькьлу бусса душман хъинссар, ахIмакьсса гьалмахчунияр. Душманнаяту цал уруччирча, гьалмахчунаяту азарийла уруччин аьркинссар.

ТIабиаьт оьсса инсаннащалгу дусшиву даву къахъинссар. Мунаща цалва чурххай цащара заллушиву дуван къашайссар, сситтучIа ссавур дакъассар, махъ оьссар.

Бунагькарсса, хиянатшиву дусса инсаннащалгу дусшиву къахъинссар. Мунал цалва аьмалданийн кIункIу увайссар.

Дунияллий хьул лахъисса инсаннащал давугу къахъинссар. Цувагу мунал тIабиаьтрайн лагайссар. ТIабиаьт цуркури – кIуллагу дакъана тIабиаьтрал тIабиаьт дарцуну, мунал диндалийн лавгун лякъайссар.

Щялмахъ бусайманащалгу къахъинссар. Мунаяту зарал хъунмассар. Мунахь цалва кьюлтIсса зад бусан, вихшала дишин дакI къадияйссар.

Агьсса, кьадарсса чувнащалгу дусшиву даву къахъинссар, мугу цува захIматшиврувун агьувкун, кьаивтун лихъайссар. ХIакьсса гьалмахчунал цалва чурххан захIмат, зарал бувну гьалмахчунан мюнпатмур бувайссар.

Дин дакъасса инсаннащалгу дурнурагу къахъинссар. Цувагу аьйкьуну, пашман шайссар

Гьалмахчунал хьхьичIсса хIакьругу вайри: му уний, акъаний, мунал хъуслих, кулпатрах уругавури. Мунан аьркин хьусса чIумал цалламур хъус дулавури. Мунал даймуницIун ка бакьавури. Мунал аьркинмур барт дигьавури. Мунал миннат кьамул бавури. Мунал оьккимур, оьмур, кьюлтIмур кIучI бавури, ххуймур, хъинмур загьир бавури. Халкьуннаву муная цIа давури. Къаччан бикIан къабавури. Бувсмуних вичIи дишавури. Мунал ялун нанимур байщун бавури. НасихIат бусавури. Ххуймур кIул бавури. Цанма ччимур ганангу ччай, къаччимур къаччай икIавури. ДакIнийсса бусавури, бувсмур ябавури. Цаннаха цаннал дуаь чIяруну давури – ивчIаннингу, ивкIуну махъгу. ХIасил, дин дусса кIия уссил, хIакьсса кIия гьалмахчунал масала – кIира каниха лавхьхьуссар: цаннил ца шюшлай, марцI дуллалисса. ТалихI бусса инсаннан гьалмахчу тIайласса бакIрайн агьаву хъунмасса неъматри.

«НасихIатул-аьвам» («ГьунчIукьатIан»)