Ххуллий личIлулну бикIи

Берегите себя на дорогах. Ас-саламу аьлайкум ва рахIматуллагьи ва баракатугь. Ххирасса уссурвал ва ссурвал! ХIакьину ттун ччай бур ца-кIива махъ учин водительтурахь, цанчирча махъсса ппурттуву чIявуну баллай бур, ххал хъанай бур машинардал авариярдаву литIлатIисса халкь.

Ххуллий личIлулну бикIи
Ххуллий личIлулну бикIи!

Дагъусттаннал Муфтий шайх АхIмад-афандинал оьвчаву.

Хаснува цIана – дуклаки оьрчIру дарсирдайн занан бивкIукун, жулва оьрчIал ялув къабацIарча, машина ссур булларча, га щурча шаймур бувчIин къабуварча, жува багьантIиссару махъунмайсса ххуллу бакъасса тагьарданийн.

Навагу 30-ра шинал стаж бусса водитель ухьувкун, хIарачат буллан икIара низам лиян къадурну бачин буллан. Авариярду шаврил хьхьичIрахьхьичIсса сававну ттун чIалай дур ххуллий низам дакъашиву, машина хъиннува анаварну бачин баву. Мукунма, авариярду хъанай дур хIан хIарчIун рульданух щябивкIминнал цIаний.

Му бакъассагу, авариярду хъанай дур зиясса, бухсса машинарду лавсун, гайннуй заназиминнал цIаний, хаснува зунттаву мукунсса ишру хьувкун, бивщусса, ливтIусса кIанттурду чIявуну шай.

Къулагъас дуван ччива цамургу иширах. Дагъусттаннай мукунсса бакъахьунссар, амма Аьрасатнал цайми шагьрурдай бур «мусил жагьилтал» - миннал пув тIий бур ххуллийсса низамрайн. Ххирасса, анаварсса машинардай ссур бувну занай, ахир оьсса хьун бюхъайшиву хIисавравун ласлай бакъар.

Ттул оьвчаву водительтурайннияр хьхьичI нитти-буттахъайнни. Гайннал цила чIумал лахьхьин бувача оьрчIан. ОьрчIал цала буттахъахь, ниттихъал арсварахь учирча: «Жун къачча ина ххуллий ивкIуну, ягу захIматсса цIунцIия хьуну. Жун ччай бур щаллусса кулпатраву яхъанан», – куну, авариярду чан хьунссия.

Машинарду щуну инсан ивкIусса иш хьурча, маслихIат буван жува оьвчару сий дусса, хъунисса инсантурайн. Аммарив миннал авария хьуннин водительтурахь насихIат булларча, гъанчув ивкIуминнахь багъишла бити тIуннияр бигьану къабикIанссияв!? Жула баччи бакъашиврул цIаний халкьуннай зулму хъа-най бур: оьрчIру ятинталну личIлай, нинухъру арснацIа хъанай… Мунияту ттул миннатри сий дусса, махъ нанисса жула инсантурахь, аьлимтурахь, имамтурахь – бакIрайва ялув бацIияра мукунсса ишру къахъананшиврул. ЛарчIсса цIу лещан дулланнияр лачIун къадитаву бигьассар.

Ххуллий низам къадуруччайсса водительнал цаманан цIунцIия дуварча ягу ивчIарча, диндалийн бувну щала аьй мунайри.

Гьашину Дагъусттаннай 800-нния лирчусса авариярду хьуну дур, 200-хъул инсан ивкIуну ур.

Мунин бувну, хъунмасса миннатри рульданух щябикIайминнал вай цифрардах къулагъас дурну, цала ниттий, буттай, оьрчIай, щарссаний цIими бувну, ххуллийх паракьатну, анавар къабувккун, машина низамрай бачин баву.