Садакьа

Стихи на лакском языке, стих про милостыню

Садакьа
Садакьа

Стихотворение на лакском языке про милостыню, садака

Ва дунияллий цичIав 
Лавсун гьансса акъассар
Заннал ххирама Идавс
Сурураву увччуссар

Вила байсса цадакьа
Бува сагъну унува
Ка тIиртIуну, чумартну
Инава гьаннин икIу

Дуннияллия гьаннин 
Ина чIиппирсса ура
Жип чIуруну дургьуну 
Ита къадакьлай ура 

Утти вил мий оьрчIарал 
Циняв хъус дачIирчагу
Инара дуллумунин
Мий циняв къадучIайссар

Бува сагъну унува 
Вила байсса цадакьа
Чири байсса кIанттурду
Оьну гьарзану буссар

Яла Аллагьнан ччимур
Яла чири хъунмамур
Мадрасалив дуклайсса 
ОьрчIаран бувну хъинссар 

Мий оьрчIарал дур дуа
Аллагьнал кьамул дайссар
Инавагу ужагъгу 
Балардая байщайссар.

Автор: Сулейманов Муса