Чlун лаглай мискин хъанай бур

Чlун лаглай мискин хъанай бур. Стихи на лакском языке, этот мир. Автор Сулейманов Муса имам села Хайхи. Лакская поэзия

Чlун лаглай мискин хъанай бур
Чlун лаглай мискин хъанай бур

Стихи на лакском языке, этот мир

Чlун лаглай мискин хъанай бур 
Аьзизсса лакку кlану
Силий бивкlсса буттал улча 
Кьабитлай бур къуману.

Зунттал агьул чан хъанай бур
Хъунив хьумий лавгуну
Жагьилмийрив буруглай бур 
Бигьашиву ххирану.

Мукун най дур ва дуниял
Чилмур ласлай гьаз дуллай
Буттал улча лакку кlану 
Бури мискинну личlлай.

Дучlанссари чlунну ттигу 
Вил щархъурду дурцlусса 
Лакку мазрай гъалгъа буллай 
Кlичlирттавух занайсса.

Лакку душнил бакlрай карши 
Чувнай къяпа бивхьусса 
Узданшиврий лакрал тарих 
Ябайсса арсру бусса.

Автор: Сулейманов Муса