Оьрму левххун гьанссар

Стихи на лакском языке, лакская поэзия, история лакцев.

Оьрму левххун гьанссар
Оьрму левххун гьанссар

Оьрму левххун гьанссар
Цал бутанну буллусса
Инава цу уссарив 
Хъама битан ма бував

Тарих хъама бивтуну 
Ппухъруннал бивхьу захlмат
Хъинмунин къаучlайсса
Аькьлу бунан бувчlинссар

Жула тарихрал ххуллу 
Яхl намус, нач хlаярал 
Му кьабивту инсаннан 
Цири ххуйсса лявкъусса

Ина  ургу лагмава
Дуниял чун най дурив 
Щихару аьибрат ласлай 
Къуццу тlий заназисса

Пикри байнан чlалай бур 
Оьрму баххана хьусса
Оьрчlру адаврай ябан
Захlмат буван аьркинсса 

Хlакьину экьи ливчун 
Мий кьабивтсса ппухъруннал 
Гьунттий хlайп тlий бачинссар
Ссурхъирдая кьацlа тlий

Душманнащал талай 
Лахlан буван къавхь агьлу 
Бухлаган бансса ххуллу 
Лявкъунни нач зерххуну

Нач дакъасса инсаннан
Ци дувангу къадангу 
Ци учингу къачингу 
Ацlан ансса дакъассар

Лахьхьи тарих ци бурив 
Хъинмур хьхьичlвари бивкlсса
Пухъруннал узданшиву 
Яхl намус ва марцlшиву.

Автор: Сулейманов Муса