Ниттил дакlнивусса ччаврил щаращи

Стихотворение на лакском языке про маму

Ниттил дакlнивусса ччаврил щаращи
Ниттил дакlнивусса ччаврил щаращи

Стихотворение на лакском языке про маму

Ниттил дакlнивусса ччаврил щаращи 
Цала оьрчlай бусса цlими ва цlурхьхьу -  
Му бивхьуну бури Заннал муниву 
Аякьалий бикlан, оьрчlру ябувну. 

Оьрчlал кусса махъгу оьну кьувтlуну
Кьурчlишиву духlай мунил къуману, 
Мунияту ниттил дакl гъагъан къадан
Мугъаятну бикlи, махъ къаувкуну. 

Аллагьнал амру бур ниттихъах бурган,
Ххуйсса махъ увкуну гай ххари буван,
Гайннал ба увкумур биттур буваван,
Гайннал чулухуннай хъиншиву дуван. 

Идавсил куну бур ниттил ччанналу
Тlитlайссар инсаннан алжаннул нузру,
Миннал чулухунай хъинсса инсаннан
Аллагьнал ччавугу кумаггу буссар.

Я Аллагь бува жу нину ххирасса,
Ганил дур дуаьртту жунна ласунсса, 
Ганил хlурмат буллай оьрму бутлансса,
Заннал рязишиву жунна ласунсса.

Автор: Сулейманов Муса