БувчIултрая

Почему в исламе запрещается ходить к гадалкам?

БувчIултрая
БувчIултрал

Почему в исламе запрещается ходить к гадалкам?

БувчIултрая

БувчIултрачIан занан ва миннайн вих хъанан къабучIи буллай бур Идавсил, саллаллагьу аьлайгьи ва саллям, хIадисрай: «БувчIучIан лавгун, ганайн вих хьусса инсан МухIаммад Идавсил, саллаллагьу аьлайгьи ва саллям, луттирая ва Аллагьнал чивчумуния яувцссар».

БучIиссарив миннайн вих хъанан тIисса суалданул ялув имам аль-Бухария бивсса хIадисрай увкуну бур: «Инсантурал цахьва бувчIавурттая цIувххукун: «КъабучIиссар миннал мукъурттийн вих хъанан», – увкуну бур МухIаммад Идавсил, саллаллагьу аьлайгьи ва саллям. Му чIумал гайннал: «Гайнналния тIайламур буслай бур» – увкукун, Идавсил, саллаллагьу аьлайгьи ва саллям, жаваб дуллуну дур: «Ца-ца чIумал гайннал увкумур тIайла бацIайссар, жиннал вичIилухун бувсмур. Амма га тIайламунивух щялмахъругу хIала бакьайссар», – куну. (Гайннал бувчIлачIимунива чIявумур щялмахъри, мунияту къабучIиссар вих хъанан).

Бусурманчунан къабучIиссар цIухлан ва кIул буллан цала ялун бучIантIимуния. Га аьркинссар цанма чивчумуния рязину, Аллагьнал тIутIимунийнгу мютIину ялапар хъанан. Идавсил, саллаллагьу аьлайгьи ва саллям, увкуну бур: «Ялун бучIантIимур бувсукун, зума мабахъару».

Амма жула паракьат бакъасса оьрмулий чIявусса бур Аллагьнахь куннасса кашигу, кьудратгу, кьуватгу щихьчIав бакъашиву хъамабивтун, бувчIултрал ва цирив къакIулсса хIарамзадатурал гужирдайн вих хъанай. Ми гужирдал хьхьичIсса инсантурал хьхьарашиву хIисаврайн ласлай бур чIявусса бувчIулт, гьансанчитал, цала кьяйдарду ляхъан дуллай – каний, кофелий, цIурттай бувчIлай, хъин буванну, ялун нанисса балардая байщун буванну, тIий.

Зу махIаттал къашарув, инсанталгу му щялмахърайн вих хъанахъаврий?! Ссалли инсантал бувчIултрачIан буцлацисса? Ссал кIункIу уллалиссар инсан диндалул къадагъа дуллалимунийх ччан лавсун, бувчIултрал кумаграйн буклан? Аьвамшиврул!

ЗахIматсса тагьардануву аьркинссар так Аллагьнайн леххаву учин. Зула захIматшивурттая дакI дачIин аьркинссар так имамтуращал ва аьлимтуращал. Миннаяр ххуйну зухьхьун жаваб щилчIав къадулунтIиссар.