Бархъаллал Маллайл зикри

Бархъаратусса Маллай

Бархъаллал Маллайл зикри
Бархъаллал Маллайл зикри

Бархъаллал Маллайл зикри

Ва зикрилул ххирашив
КIулния инсантуран
Инсаннахь дувай жуав
Зикрилийну дансия.

Щил учирчагу даим
ла илагьа иллаллагь,
ДакIний бацIайссар кьаим
ла илагьа иллаллагь.

Булллалимур тIайлассар,
ДакI нурданул дуцIайссар,
Чурх тачIав къалияйссар,
ла илагьа иллаллагь.

Бувкку гьантри бух лавгун,
Ина гьаттавун увххувкун,
Мункар-Накиртал бувкIун,
Суал буллан бивкIукун,
Гьайбатирал цIакьшиврул
Вин маз хъама бивтувкун,
Вихлува гъалгъа бансса
ЦучIав вин къалявкъукун,
Вин хIуччану бацIанссар
ла илагьа иллаллагь.

Та Кьиямасса Кьини
МахIшарданий бавцIукун,
Заннаясса хIаялул

Лажин ятIул дирчукун,
КIиришиврул цIакьшиврул
Вил ня щаран диркIукун,
Вин ххютну бацIантIиссар
ла илагьа иллаллагь.

Та Кьиямасса Кьини
Аьмал буцлан бивкIукун,
Вил бунагьирттал цинцил
Тти кIу хъанан диркIукун,
Вил цинцилттуй бишинсса
Аьмал вин къалявкъукун,
Вил цинцилттай бацIанссар
ла илагьа иллаллагь

Та СсиратIуллал ламуйх
Ина лавхъун авчукун,
Танил хъинну байлшиврул
Ччанну кьукьлан бивкIукун,
Ка дугьан кумаг буван
ЦIучIав вин кьалявкъукун,
Вин хъаттирдуну хьунссар
ла илагьа иллаллагь.

МарцIну идавсил тIааьт
ла илагьа иллаллагь.
Малаиктурал дуаь
ла илагьа иллаллагь.
Циняв шайхтурал талкьин
ла илагьа иллаллагь.
Муриднал нурул мубин
ла илагьа иллаллагь.
Аьшикьтурал хIачIия
ла илагьа иллаллагь.

Абдалтурал дукия
ла илагьа иллаллагь.
АсхIабтурал лаххия
ла илагьа иллаллагь.
Алжаннул хьулул мугьру
ла илагьа иллаллагь.
Дужжагьрал муххал бару
ла илагьа иллаллагь.
Аллагьнал буюр бувмур
ла илагьа иллаллагь.
Жабраил лавсун увкIмур
ла илагьа иллаллагь.
МухIаммад [саллаллагьу алейгьи ва саллям] ххари хьусса
ла илагьа иллаллагь.
Умматрахь буюр бувсса
ла илагьа иллаллагь.
Иблис зурзу тIи баймур
ла илагьа иллаллагь.
Гьаттаву чанна чирахъ
ла илагьа иллаллагь.
МахIшарданий тIунтIисса
ла илагьа иллаллагь.
Мискинтурал ххазина
ла илагьа иллаллагь.
Пакьиртурал садакьа
ла илагьа иллаллагь.
Кьадру лавайсса калам
ла илагьа иллаллагь.
Мазрал нахIусса гъалгъа
ла илагьа иллаллагь.
РахIмантурал ххуйшиву
ла илагьа иллаллагь.
ХIабибнал ххирашиву
ла илагьа иллаллагь.

Устарнал камилшиву
ла илагьа иллаллагь.

Баргъ лавгун цIан шайшиву
Жунма кIулну бухьурча,
Чирахъ хIадур бувара
Чаннай щябикIан ччарча.
Кьаритайшив кIулхьурча
Ва фанасса дуниял,
ДакIурдил тIутIи бара
ла илагьа иллаллагь.