Нюжмар кьини

Стих на лакском языке про пятничный день. Лакская поэзия

Нюжмар кьини

Нюжмар кьини

Кlулливкьай, инсантал, зун нюжмар кьинни 
Цуксса агьамсарив, цуксса хъинссарив 
Му кьини дур цалчин кьинирдал Паччахl,
Нюжмар дур аллагьнан ххирасса валлагь 

Дуниял лярхъусса му кьинир чаннахь  
Алжангу лявхъусса му нюжмар кьинир
Ахир дучlан тlисса мура му кьинир 
Бусулманнал байрам ва кьинир дайсса

Яла ххуйми янна миккур лаххайсса 
Чурхругу марцl бувну, ххуймургу лавххун
Мизитравун гьарча агарда зува,
Циняв ттийнин кусса дуаьрду цlакь дан
Кlилий хъун хьун тlиссар, мури зун дарман!

Машав лажиннича дуньяллул авдал
Аллагьнайн вихшиву магьандав мурдал!
Агана цаппара кьаритарча ций 
Цамур кlанайн лавгун, чара къалявкъун
 
Цамур хьхьичlун бунну, му махъун лавсун,
Хъунмасса заралли жува бантlисса 
Циняв гайми гьантри бакъабантlисса 
Ттийнин бувмур чаклий кьун бишин тlисса.

Нюжмар кьини мудан ккаккан дун дуссар 
Мизитравун гьан зун гьарнан ялувссар
Мунин дакъассарча аварашиву 
Ци пишалул инсан ухьурчав шиву
Му хьхьичlун булува, мури ххуйшиву 
Мунийнур вин кири, Зал ххирашиву 
Алжаннавун ххулу винма цlакьшиву.