Ттун лащай жула лак кlяла тlутlуха

Стихи на лакском языке – мой лакский народ, моя Лакия

Ттун лащай жула лак кlяла тlутlуха
Ттун лащай жула лак кlяла тlутlуха

Стихи про Лакию

Ттун лащай жула лак кlяла тlутlуха 
Цlанну чlалачlисса лахъсса луххаха 
Тlутlал дурцlу арив тийннайну ххярхсса 
Магъмунсса, иминсса, лащин личlийсса
 
Гьан тlиссар вай чlунну баргъ битантlиссар
Тlутlи чантl чинтlиссар бюргъил нурданул
Лах паракьат хьуну щябикlантlиссар 
Ялар чlалан тlисса кlялан ардарав

Жула лакрал миллат сукку хьунтlиссар 
Яла лахъмур зунттуйн ций лахъантlиссар 
Цинявннан чlаланний ций бацlантlиссар 
Цаламий гьунарду хьхьичl бишинтlиссар

Цакуццуй га кlанай лап щурунтlиссар 
Дуниял махlаттал цакун дантlиссар 
Циняннал ца чlуний мукlру хьунтlиссар 
Аькьлулул лавайми лакри чинтlиссар.