ХIажитурахь аманат

Назму на лакском языке. На лакском языке про Хадж

ХIажитурахь аманат
ХIажитурахь аманат

Назму на лакском языке

Ас-саламу аьлайкум
Ххирасса Заннал хъамал,
Кьаст лархIуну найссарув
Гьашину зугу хIажлийн.

Жула Заннал оьвкуну,
ХIаж буван нясив бувсса
Зувух навагу ччива
Цал ттигу Кяъба ккаккан.

Заннан ххира хIажитал
Аьрафа зунттуцI ливкний
Дагъусттан бусурмантал
Дуаьлуву бишара!

Му кьинилул даража
Хъинну лахъсса буссари,
Аьрафа кьини дурсса
Дуаь кьамул дайссари.

ЦIана дяъвирду найсса
Бусурман хIукуматру
Зулмулуща ххассал да
Учара дуаьлуву!

Хъинну хIаж буван ччайна
ХIаж бан къавхьуцириннан
ХIаж нясивну лякъиннав
Куну дуаь дувара!

Кяъбалучан бивукун
Дуньял хъама дитайссар,
Дунияллийва алжан
Ххал хьуну чалантиссар.

Кяъбалухь салам булун
Зу хъама мабитари.
Жаваб къабаярчагу,
Ссалам кьамул байссари.

Лагма лавг малаиктал
Ссалам буллайнма буссар.
Хажлийн бувк хажитурахь
Жунма къабаллайнугу.

Хъинну адав дургьуну
Гъан хьира Кяъбалучан,
Адаврай таваф дуван
Харачатгу бувара.

Дуаьрду чяру дара,
Зикри гьарзану бара,
Тавафрай заназиний
Зал  дакниву угьира!

Заннал мукунсса неъмат
Гьарцаннан къабулайссар,
Щукру чявуну бара
Буллусса неъматирайн.

Заннача хъамалу хьун
Гьарцаннаща къашайссар,
Бусурман умматраха
Дуаь чяруну дара!

«Мина» ти даралуву
Хьхьурду дичлачи чумал
Заннайн  леххаву тути,
Идавсил, саллаллагьу аьлайгьи ва саллям, шафааьтрайн.

Кьиямасса кьинигу
Бунагьирттая марцну
Бизан нясив бувара
Учира ххира Заннахь .

Нурданул чанна лавхъсса
Мадина шагьрулуву
Идавсичан, саллаллагьу аьлайгьи ва саллям, зиярат
Буван нанисса чумал,

Зиярат бан къавхьуну
Минардай шаппа ливчсса
Циняв бусурманная –
Жуя салам бусира!

Идавсил e чарав гьаврду
Нясив хьу асхабтурахь,
Бакьиъ хатталивусса
Цинявппа агьулданухь,

Равзалул лагма лавгсса
Циняв малаиктурахь
Жуясса салам бусан
Хъамагу мабитари!

Кьиямасса кьинигу
Шафааьт ча учира
Жула ххира Идавсихь, саллаллагьу аьлайгьи ва саллям
Щалва цалва умматран.

Заннан ххира хажитал
Дуаьлуву аманат
Жу хъама мабитари
Дуаьлух мюхтажцири.