ХIажитурахь аманат

Аманат для тех кто едет в Хадж. Стихи на лакском языке

ХIажитурахь аманат
Аманат для тех кто едет в Хадж

ХIажитурахь аманат

Ас-саламу аьлайкум 
Ххирасса Заннал хъамал,
Кьаст лархIуну найссарув
Гьашину зугу хIажлийн.

Жула Заннал I оьвкуну,
ХIаж буван нясив бувсса
Зувух навагу ччива
Цал ттигу Кяъба ккаккан.

Заннан ххира хIажитал
Аьрафа зунттуцI ливкний
Дагъусттан бусурмантал
Дуаьлуву бишара!

Му кьинилул даража 
Хъинну лахъсса буссари,
Аьрафа кьини дурсса 
Дуаь кьамул дайссари.

ЦIана дяъвирду найсса 
Бусурман хIукуматру
Зулмулуща ххассал да
Учара дуаьлуву!

Хъинну хIаж буван ччайна 
ХIаж бан къавхьуцириннан
ХIаж нясивну лякъиннав
Куну дуаь дувара!

КяъбалучIан бивукун
Дуньял хъама дитайссар,
Дунияллийва алжан 
Ххал хьуну чIалантIиссар.

Кяъбалухь салам булун 
Зу хъама мабитари.
Жаваб къабаярчагу,
Ссалам кьамул байссари.

Лагма лавг малаиктал
Ссалам буллайнма буссар.
ХIажлийн бувкI хIажитурахь
Жунма къабаллайнугу.

Хъинну адав дургьуну
Гъан хьира КяъбалучIан,
Адаврай тIаваф дуван 
ХIарачатгу бувара.

Дуаьрду чIяру дара,
Зикри гьарзану бара,
ТIавафрай заназиний 
Зал дакIниву угьира!

Заннал мукунсса неъмат
Гьарцаннан къабулайссар,
Щукру чIявуну бара
Буллусса неъматирайн.

ЗанначIа хъамалу хьун 
Гьарцаннаща къашайссар,
Бусурман умматраха
Дуаь чIяруну дара!

«Мина» тIи даралуву
Хьхьурду дичлачи чIумал
Заннайн леххаву тIути,
Идавсил [саллаллагьу алейгьи ва саллям] шафааьтрайн.

Кьиямасса кьинигу
Бунагьирттая марцIну
Бизан нясив бувара
Учира ххира Заннахь.

Нурданул чанна лавхъсса
Мадина шагьрулуву
ИдавсичIан e зиярат
Буван нанисса чIумал,

Зиярат бан къавхьуну 
Минардай шаппа ливчIсса
Циняв бусурманная –
Жуя салам бусира!

Идавсил [саллаллагьу алейгьи ва саллям] чIарав гьаврду
Нясив хьу асхIабтурахь, 
Бакьиъ хIатталивусса
Цинявппа агьулданухь,

Равзалул лагма лавгсса 
Циняв малаиктурахь
Жуясса салам бусан 
Хъамагу мабитари!

Кьиямасса кьинигу 
Шафааьт чIа учира
Жула ххира Идавсихь [саллаллагьу алейгьи ва саллям]
Щалва цалва умматран.

Заннан ххира хIажитал
Дуаьлуву аманат
Жу хъама мабитари
Дуаьлух мюхтажцири.