Детский стих на лакском языке

Стих на лакском языке про друга

Детский стих на лакском языке

Нагу ччитугу

Ттул буссия ца дус, ца хъумма ччиту 
На аннин хьхьичIава жунний лявхъусса,
Мудан хъунмяммачIа никирттай шанай
Вардиш хьуну бия укун ва кIанай. 

Ца никирай мяммал на шанай ура,
Гамур никирайрив ччиту шанай бур
Уттирив ччитун на лап къаччан хьунна, 
Ганищал ччалай на хъинну увххунна.

Ттун чччай бур хъунмяммал кIарав никирай 
Ччитунгу мукунма тIитIигу бакьлай
Ххянпри кьутIин дуллай на учIан уллай 
Нагу мурзу щуну га лихъан буллай.