Дуа на лакском языке

Дуа на пятницу на лакском языке

Дуа на лакском языке
Дуа на пятницу на лакском языке

Нюжмар кьини дуаь

На ният дуллай бура ва хlакьинусса нюжмар кьини дуаь дуван ххирассса Аллагьнайн Аллагьу Акбар.
Цинявппагу ливтlуцири Мухlаммад идавсил [саллаллагьу алейгьи ва саллям] умматиннал аьпа баннав, Маккалия Мадиналин, Машрикьлия Магъриблин бияннин уттаваминнахьхьун ххирасса Заннал цlуллушиву дулуннав.

Къаччинан ччикун къабитаннав, ччинацlа махlрун къабаннав, дакъа къарцин къабаннав, дуну бахил къабаннав. Дуниял паракьатну личlаннав, я оьнал янища, дакl оьнал дакlнища, макрузаннал макрурдаща Инава буруччин бува, ххирасса Заллуй.

Армиярттай, дяъвилий гьуртту хъанахъимигу цlуллуну-сагъну цала тlювайн, кулпатинначlан зана хьуннав, дакlнища духlан къашайсса дард къадулуннав, чурххаща дугьан къашайсса азар къадулуннав, хьхьичl дунияллийн бувкмий, хьхьичl ахиратравун гьаннав, зунчаща, мурчаща, щинаща, цlараща, цlансса хьхьунища, оьсса хъаннил макрурдаща, душманнал ккуллалуща жул бурхьунталгу, жугу буруччин бува, я ххирасса Аллагь.

Кlул бакъасса бала арулцlалазарва шаттирал арх бува ххирасса Аллагь, цинявппагу цала дакlурдивусса мурадирттайн бияннав, дуниял паракьатну личlаннав, ахирду хайрданин дукканнав, лякьлул оьрчlал дард ккаккан щинчlав мадував, ххирасса Аллагь. Бугу Инава буллуннича, ягу инава бува, ххирасса Аллагь.

Янна цlинцlал дурцlуну, чурх банагьирттал бувцlуну, дакl пикридал, бакl щугълурдал бувцlуну, кlулну-къакlулну на дурсса дуаьгу, Ина кьамул дува, ххирасса Аллагь.

Дуаь кьамул Аллагьнал даннав, Амин малаиктурал учиннав.

ЦIаххаева Х.