Миъражрал баян

Ночь Мирадж. Ночь вознесения Пророка Мухаммада саллаллагьу алейгьи ва саллям

Миъражрал баян
Миъражрал баян

Раджаб зурул 27-мур хьхьуну МухIаммад Идавс, саллаллагьу алейгьи ва саллям, КяъбалучIа шанай ивкIун ур. Ганан «ЧантI уку, шанашима!» тIисса чIу бавну бур. Яру тIивтIукун, Идавсин, саллаллагьу алейгьи ва саллям, исвагьисса кIяласса яннардавусса Жабраил ва Микаил малаиктал ккавккун бур. Гайннал чIарав балчаннуха лавхьхьусса, тIинтту куннасса хъаругу дусса Буракь бавцIуну бивкIун бур.

МухIаммад Идавс, саллаллагьу алейгьи ва саллям, Буракьрай щяивкIун янил ляпI учиннин Мадиналул аьрщарай хьуну бур. Микку Жабраил малаикнал Идавсихь, саллаллагьу алейгьи ва саллям, чак бува куну бур, га цалва Гьижра бувантIисса Мадиналул аьрщи душивугу бувсун бур. Муния махъ гай ТIур-Синай тIисса, Муса, алейгьи ссалям, Аллагьнащал гъалгъа тIий ивкIсса зунттучIа бавцIуну бур. Гиккугу МухIаммад Идавсил, саллаллагьу алейгьи ва саллям, чак бувну бур. Яла гай Байт ЛахIм (Вифлием) тIисса шагьрулийн бувкIун бур.

Гиккугу Идавсил, саллаллагьу алейгьи ва саллям, чак бувну бур. Муния махъ гай Иерусалимрайн бувкIун, Байтуль-Мукьаддасраву МухIаммад Идавс, саллаллагьу алейгьи ва саллям, цинявппа идавстуращал хьуна авкьуну, гайннащал имамну авцIуну жамааьтрай чак бувну бур. Мизитрава уккайхту, ганан ххал хьуну бур ссаврунная нурданул чанна лавхъсса чуртту ливккун, му чурттуйх мугьлат бакъа янил ляпI учиннин лавхъун ур ссавруннайн (аль-Миъраж). Му аруллагу ссавнийн гьаз хьуну, яла цучIав ттинин гьаз къавхьусса лахъшивруйн гьаз хьуну ур. Аль-Исраъ валь-Миъраж хъанахъиссар Аллагьу Тааьланал так жула Идавсин, саллаллагьу алейгьи ва саллям, дуллусса ляличIисса хасшиву ва хIурматшиву.

Миъражрайсса чIумал Идавсин, саллаллагьу алейгьи ва саллям, Ссавруннал Кяъба, Алжан, Дуржагь, Аьрш, Курс ва цаймигу чIярусса, инсаннал аькьлулух хъирив лаян къашайсса караматру ккаркссар. Гьарца ссавний ганан идавстал хьуна бакьлай бивкIссар.

Му хьхьуну Аллагьу Тааьланал бусурманнай гьантлун ххюва чак ялув бувссар. Ссаврунная ливккукун, МухIаммад, саллаллагьу алейгьи ва саллям, буракьрай щяивкIун, гацIана цува шанай ивкIсса кIанай чантI увкуссар.