Тег: Лакцы в Имамате

История лакцев
Лакцы наибы имама Шамиля

Лакцы наибы имама Шамиля

ЧIявусса лак бивкIссар Имам Шамиллул аьралуннаву Дагъусттаннал миллатирттал тархъаншиврул...