Музагьимлул душ Асият

Великие женщины Ислама на лакском языке, Асия

Музагьимлул душ Асият
Музагьимлул душ Асият

Музагьимлул душ Асият

Ца кьини бучIанмур бувчIул Фираьвннухь бувсун бивкIссар ина Исраиллул миллатравасса цаннал ивчIантIиссара, куну. Мунияту, ганал буюр бувссар циняв бувсса оьрчIру литIун. Муса [аьлайгьи салям] дунияллийн увккукун, ганал нину хъинну нигьа бувсъссар, цила арсгу Фираьвннул икъавчIан. 

Аллагьнал ганил дакIнивун илгьам бувтссар тIаннул чIапа хIадур бувну, ганиву оьрчI ивхьуну, Нил неххавун ита акьин, куну. Неххал зуманив га чIапа лявкъуссар Асиятлун [разыаллагьу аьнгьа]. Ганил Фираьвннухь миннат бувссар Муса маивчIара, цала къатлуву хъуна хьун ити куну. Му куццуй, Асиятлул [разыаллагьу аьнгьа] Муса Фираьвннул къатлуву хъуна увссар.

Асиятлул бувгьуссар Муса идавсил [разыаллагьу аьнгьа] ниттил кIану. Цила лякълул къаувсса оьрчI лайкьну хъуна увну, Заннал нясив бувмунийн хIадур увссар.
 
Идавсшиву дулайхту, Муса [аьлайгьи салям] айивхьуссар халкьуннахь тIайласса диндалия буслай, Аллагьнайн мютIи хьун аьркиншиву бувчIин буллай. Аммарив Фираьвннул нигь дуртсса агьали Мусал [аьлайгьи салям] хъирив бачин анавар къабувкссар. Цайнма мютIи къавхьуминнан Фираьвннул оьсса танмихIру бувайсса бивкIссар. 

Цала кулпат Асият [разыаллагьу аьнгьа] цайнма вих бакъа́, Мусал [аьлайгьи салям] диндалийн, Аллагьнайн вихну бушиву кIул шайхту, Фираьвннул амру бувссар ганин гужсса аьзав дувара, цайнма мютIишиву мукIру хьуннин танмихI бувара куну. Асият [разыаллагьу аьнгьа] цила бувгьусса диндалул ххуллия махъунмай къавхьукун, ганин жан дулун багьссар. 

Ганил оьрмулуву жуннасса хъуннасса дарс дуссар: ва дунияллул неъматру язи къабувгьуну, тIайламунил, аьдлулул ххуллий жан дулунгу хIучI къаувкуссар.