Мавлид дуа на лакском языке

Сулейманов Муса имам селения Хайхи, мавлид дуа на лакском языке

Мавлид дуа на лакском языке

Мавлид дуа на лакском языке

Вы можете слушать или скачать мавлид на лакском языке

Ниже дан текст мавлида на лакском языке

АльхIамдулиллагь куну
Аллагьнан щукуру банну
Гьарца буллу неъматрайн
Даиман щукрулийну

Припев

Цанна ччикун дунутIий 
Ва дуниял къуццу тIий
Щалла кьудратрал заллу
Аллагь халикь унутIий

Припев

ТIайла бацIан бува жу 
Вила ххуллий къабяйкьин
Идавсил ккаккан бувсса
Ххуллийх жу бачин бувну

Припев

Дуниял ляхъан дурма
Вил кIунттихь дур гьарца зат
Ахиратрай бацIаннин
МарцI буккан ба тIайла ба

Припев

Оьккимуния арх ба
ХхуймуничIан кIункIу ба 
Динналул ххуллу бугьан
Гуж була тавфикь дула

Ла илагьа илла ллагь 
Учинсса бивкIу була
Ахиратрай бацIаннин
РувхIирал аьзав дукьа
Ла илагьа илла ллагь 
Ла илагьа илла ллагь
Я жул ххирасса Аллагь
Ххусса чичрулий гьанба

Припев