ЗухIа-чак цумунийн учайссар?

Зуха - что это за намаз?

ЗухIа-чак цумунийн учайссар?
Зуха - что это за намаз?

Время Зуха намаза

ЗухIа-чаклил чIун дучIайссар баргъ ца ччаллул лахъшиврий (3,5 метра) гьаз хьусlса чIумал, баргъ ссавнил дянив бияннин дикIайссар. 

ЗухIалул чаклил яла чанмур – кIира ракааьтри, яла чIярумур ацIния кIира ракааьтри, яла ххирамур – мяйра раlкааьтри. Цирдагу кIи-кира дуллай, ссалам буллай бувайссар.

Цалчинсса ракааьтраlву «АльхIамрал» хъирив сура «Аш-Шамс» ва «аль-Кафирун» буккайссар, кIилчинмур ракааьтрай сура «Аз-ЗухIа» ва «Кьулгьу» буккайссар. Ялагу буллай ухьурча, цалчинlмий ракааьтирттай «АльхIамрал» хъирив «Аль-Кафирун», кIилчинминнуй «Кьулгьу» буккинссар.

Вай сурарду къакIулманал къабувккуна бувангу бучIиссар, амма бувккуну бувмунил чири хъунмассар. ЗухIалул чIун хьуннин кIюрххил чак бувсса кIанайва щяивкIуна авцIуну, баргъ гьаз шайхту зухIагу буварча, муниннин дунияллул гъалгъагу къабувну, му хъиннува хъинсlсар. Мунал бувцири бунагьру шюшайссар, хьхьирил хьамаксса бухьурчагу.

ЗухIалул чаклил дуаь

ЗухIалул чаклил хъирив ва дуаь дуркlкуну хъинссар:

«Аллагьумма анна ззухIа-а зухIаука, валь-багьа-а багьаука, валь-жамала жамалука, валь кьуввата кьувватука, вальlкьудрата кьудратука, валь-исмата исматука. Аллагьумма ин кана ризкьи фиссамаи фа анlзильгьу, ва ин кана филь арзи фа ахриджгьу, ва ин кана муассаран фаяссиргьу, ва ин канахIараман фаттаххиргьу, ва ин кана баэдан факьаррибгьу, би хIакки зухIаика, ва багьаlика ва жамалика, ва кьувватика, ва кьудраlтика, атини ма атайта эбадака ссалихIина».

اللّهُمَّ إن الضُّحاءَ ضحاؤك والبهاءَ بَهاؤك والجَمالَ جمالك والقوةَ قوتك والقدرةَ قدرتك والعِصمةَ عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الارض فأخرجه وإن كان مُعسَّرا فيَسِّره وإن كان حراما فطهِّره وإن كان بعيدا فقرِّبه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين

Расулуллагьнал [саллаллагьу алейгьи ва саллям] увкуссар:
«ЗухIалул чак даин бувайма – тавба дуваймари, му чак тавба дувайминнал чакри». (ХIаким).

Цамур хIадисраву увкуну бур:

«Мудан зухIалул чак бувайманал бунагьирттал аьпа бувайссар. ЗухIалул кIира ракааьт дурма, гъапулминнавух къачичайссар. Мукьра дурма аьбидинтуравух чичайссар. Ряхра дурманан му кьини бунагь ялун къабиlяйссар. Мяйра дурма салихIинтуравух чиlчайссар. АцIния кIира дурманан алжаннаву къатта бувайссар». (Ибну Мажагь, Тирмизи).