Зумаритавал байрандалул чак

Зума ритавал байрандалул кьини Эдрал чак баву – Исламрал лишанни, суннатун муаккадар (хъинну ххирасса суннатри)

Зумаритавал байрандалул чак
Праздничный Ид намаз

Праздничный Ид намаз

Идавсгу [саллаллагьу алейгьи ва саллям] ялув авцIуну буллай ивкIссар. Му чак жяматрай баву cуннат баврил хIикмат: ххирасса байрандалул кьини халкь кунначIан кув бавтIун, му чакгу бувну, дакIругу цачIун дурну, ххавхмийгу дакьил хьуну, хIалалшивурттугу ларсунялтту бучIарча, миннайн Аллагьнал цIими ликкайссар. ХIатта, муъминчувнан лайкь бакъассар му чаклия ххавхманащал дакьил къавхьуну гьан.

Байрандалул чак баврил чIунгу –  кIюрххил баргъ бивну махъ ахттайн бизаннин. Ххирамур чIун – баргъ чансса гьаз хьувкунни. Мизитраву бавугу хъинссар. Жямат мизитраву къума хъанай бухьурча, авлахърай баву хъинссар. Цалвалу буллай ухьурча, хутIба къабувна бувайссар. Цуппагу кIира ракааьтрай бувайссар. Бувайсса куцгу:

«На ният дуллай ура зума ритаврил Эдрал чаклил суннатсса кIира ракааьт дуван хъунасса Заннайн Аллагьу акбар» – куну ният дувайссар.

Имамнал хъирив буллай ухьурча, имамнал хъирив учинссар. Яла «Важжагьту» дуккинссар. Ялагу «Аллагьу акбар» куну, кару гьазгу дурну, махъуннай хъазамрай дирхьуну «CубхIаналлагьи вальхIамду лиЛлягьи ва ля илягьа илляЛлагьу ваЛлагьу акбар» учинссар.

ХьхьичIмур ракааьтрай му куццуй арулва такбир буванссар, цал бувну цал буваннин мий махъругу учинтIиссар. Яла «АльхIам» буккинтIиссар. КIилчинмунийгу ххюйлва такбир буванссар, гайва махъругу учинссар. Яла «АльхIам» буккинссар. ХьхьичIмур ракааьтрай «Кьаф» ягу «СаббихIисма» буккинссар. КIилчинмуний «Икьтараба» ягу «Гьал атака» буккинссар. Яла ссалам буллукун, ивзун хутIба буванссар нюжмярдул хутIба кунмасса. ХьхьичIмур булланнин урчIилва «Аллагьу акбар» учинссар, хъиривмур булланнин аруйлва учинссар. Му бувайни азан-кьаматгу къаучайссар. Шамийлва «Ассалата жамиаьгь» учинссар.

Эдрал чаклийн нанисса адиминал чурх шюшавугу суннатссар. Му гъуслу баврил чIунгу хьхьу дачIи хьувкун дучIайссар. Ххуйсса, марцIсса янна лаххаву, чIюлу шаву, нахIусса кьанкь даву суннатссар. Михьру кьукьаву, чурх марцI баву суннатссар. КIюрххилва бучIавугу суннатссар. Бахьтта, хIаллих бачаву хъинссар. Имамрив, чак буван чIун хьувкун учIанссар, учIайхту бугу булланссар. ХIатта, имамнал мизитравун увххукун, суннат-чакгума къабуванссар. Хъуни хъами бучIавугу суннатссар, амма чIюлу къавхьуна бучIанссар. Чак бувну махъ увкIсса ххуллийх зана къавхьуну, цамунийх кIура авну лагавугу суннатссар, чири хъунмассар.

Эдрал чак шаппа буллалиманангу цалва кулпатращал, чIаххуращал, гъанмаччаминнащал жяматрай бувну хъинссар. КIай дуаьртту ва аятру къакIулманал цувалу буллай ухьурча, кIира ракааьтрайсса суннат чак буванссар цанма кIулсса куццуй, Эдрал чак бувансса ниятгу дурну.