Шаввал зурул зумарду

Про соблюдение 6 дней желательного поста в месяце Шавваль

Шаввал зурул зумарду
Пост в месяце Шавваль

Шесть дней в месяце Шавваль

Шаввал-барз – хIажлил зурдардивасса цалчинмурди. Цуппа хIаж баву Зуль-гьижжа зурул цалчинми ацIва гьантлий бикIайнугу, хIаж бахIин бучIисса чIун дайдишайссар Шаввал зуруя. Мунин бувну, Шаввал зурул 1-нния, Зуль-хIижжа зурул 10-нний бияннинсса манзил хIисавссар хIажлил чIунну.

Ният:

"На ният дував ва Шавваль зурул гьунттийсса кьини дугьан суннатсса зума хъунасса Заннайн Аллагьу Акбар".

"Я намереваюсь завтра соблюдать желательный пост месяца Шавваль ради Аллагьа".

Ва зуруй бусурманнахь буссар цамур чIумал бакъасса мажал, ряхва гьантлий зума дургьуну ляличIийсса чири ласун. Мукун зума дугьаврил агьамшиву кIицI ларгун дур МухIаммад Идавсил [саллаллагьу алейгьи ва саллям] хIадисраву:

«Рамазан барзгу бувгьуну, мунил хъирив Шаввал зурул ряхва гьантлий зума дургьуманан щала шинал мутталий дургьуссаксса чири буссар» (АхIмад).

Имам Ан-Нававил ва хIадис бувчIин буллай увкуну бур: «Шинай зума дургьуссаксса чири шайссар, цанчирча гьарца бувсса хъинсса аьмалданух ацIлийнусса чири чичайнутIий. Му куццуй – Рамазан зурул зума дургьуманан ацIва зуруй дургьуссаксса чири, ялагу ряхра зумалух – кIива зуруй дургьуссаксса чири. Цинугу – шинай дургьуссаксса чири».

Имам Ар-Рамлил «Нигьаятуль-МухIтаж» тIисса луттираву увкуну бур: «КIицI лавгсса хIадисраву тIимунин бувну, суннатссар Шаввал зуруй ряхра зума дугьаву. Гьарца шинал мукун бувайманан чири буссар оьрмулухун зума дургьуссаксса... Шаввал зуруй ряхра зума куннил хъирив ку къадугьарчагу, суннат биттур баву щаллу шайссар, амма хъинссар Зумаритавал байрандалул хъиривмур кьини байбивхьуну, куннил хъирив ку ряхрагу дугьарча... Шаввал зуруй ягу Аьшура кьини (МухIаррам зурул ацIулчинмур кьини) зума дугьан ччисса инсаннал ният дуварча къадургьуну лирчIсса фаризасса зума хъирив лахъан, мунал зумагу хъирив лахъантIиссар, суннат-зумалул чиригу хьунтIиссар».

Шаввал зуруй зума дугьаврил хIикматшиву цири чирча, ратибатчакурдил фаризасса чакливу хьусса диялдакъашивуртту щаллу дувайсса кунна, гай ряхра зумалул Рамазан зурул зумарду тамам дувайссар.

Му бакъассагу, диндалул луттирдаву бувсун бур щарсса дуцин, магьар бишин яла хъинмур ва ххирамур чIун – Шаввал барз бушиву. Му зурувугу магьар нюжмар кьини кIюрххил бивхьуну хъинссар.

Аллагьнал кабакьиннав дакIнихтуну чIявусса хъинбаларду буллан. Амин!