ТаравихI-чак

Как совершать Таравих намаз, на лакском языке

ТаравихI-чак
Как совершать Таравих намаз?

Как совершать Таравих-намаз?

ТаравихI-чак – Рамазан зуруй хъатIан чак бувну махъ бувайсса суннатсса чакри. Му чак Рамазан зуруй гьарца хьхьуну бувайссар, гьунтти зума дугьантIисса хьхьуния байбивхьуну. ТаравихIрал чак жяматращал мизитраву баву хъинссар. Агарда мукун бюхълай бакъахьурча, шаппа кулпатращал, чIаххуращал буванссар. Мукунгу бюхълай бакъахьурча, бучIиссар цалвалу бувангу. Му цуппагу гужсса, цакь бувсса суннатри (суннатун-муаккад), Жула Идавсгу e ялув авцIуну, лях къакьабитлай буллай ивкIссар. Мунихсса чиригу хъинну хъунмассар.

ТаравихI-чаклил мяйра ракааьт дувайссар, кIи-кIира ракааьт дуллай салам буллай. Бувну къуртал хьувкун, шанна ракааьтрайсса витрулул чакгу бувайссар, цал кIира ракааьтрайсса чак бувну, яла ца ракааьтрайсса бувну.

ТаравихI-чак баврил низам

ТаравихI-чак бувайссар мукьва, кIикIира ракааьт дусса чакру буллай, миннул дянив дуаьрду дуклай. Мий дуаьрду яларай чирчуну дуссар.

 1. ХъатIан чак бувну махъ, суннатсса ратибат-чакгу бувну цалчинмур дуаь дуккайссар.
 2. Цалчинмур таравихI-чак бувайссар.
 3. Цалчинмур дуаь дуккайссар.
 4. КIилчинмур таравихI-чак бувайссар.
 5. Цал кIилчинмур дуаь дуккайссар, яла цалчинмур дуаь дуккайссар.
 6. Шамулчинмур таравихI-чак бувайссар.
 7. Цалчинмур дуаь дуккайссар.
 8. Мукьулчинмур таравихI-чак бувайссар.
 9. Цал кIилчинмур дуаь дуккайссар, яла цалчинмур дуаь дуккайссар.
 10. КIира ракааьт витрулул чаклил дувайссар.
 11. Цалчинмур дуаь дуккайссар.
 12. Ца ракааьт витрулул чаклил дувайссар.
 13. Шамулчинмур дуаь дуккайссар.

ТаравихI-чакру буллалини дуккайсса дуаьрду:

Дуаь №1.

"Ла хIавла ва ла кьуввата илла биллагь. Аллагьумма салли аьла МухIаммадин ва аьла али
МухIаммадин ва саллим. Аллагьумма инна насъалукаль-джанната фанаоьзубика мина-н-нар."

لا حول ولا قوة الا بالله اللهم صل علي محمد وعلي آل محمد وسلم اللهم انا نسالك الجنة فنعوذ بك من النار

Дуаь №2.

«СубхIаналлагьи вальхIамдулиллагьи ва ла илагьа иллаллагьу валлагьу акбар. СубхIаналлагьи аьдада халкьигьи ва риза-а нафсигьи ва зината аьршигьи ва мидада калиматигь». (3-лла).

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

Дуаь №3.

«СубхIана-ль-маликилькьуддус. СубхIана-ль-маликиль-кьуддус. СубхIаналлагьи-ль-маликиль-кьуддус, суббухIун-кьуддус, раббуль малаикати ва-р-рухI. СубхIана ман тааьззаза би-лькьудрати ва-ль-бакьаъ ва кьагьгьара-льэбада би-ль-мавти ва-ль-фанаъ. СубхIана раббика рабби-ль эззати аьмма ясифун ва саламун аьла-ль-мурсалина ва-льхIамду лиллагьи раббиль-аьламин».

سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الله الملك القدوس سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العباد بالموت والفناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين

Ялув чирчусса цинярдагу дуаьрду дуккайссар лахъну, бюхттулсса чIуний цинявннал архIал. Гай дуаьрду къуртал хьуну махъ дуккайссар хъиривсса дуаь:

«Аллагьумма инни аоьузу биризака мин сахатIика ва бимуаьфатика мин оькьубатика ва бика минка ля ухIси санаан аьлайка анта кама аснайта аьла нафсик».

اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك أنت كما أثنيت علي نفسك

Магьдина буккаву

Рамазан барз бачIи хьувкун, витрулул чаклил махъра-махъсса ракааьтраву «Магьдина» дурккуну хъинссар.