Зума зия дуваймур

Что портит пост в месяц Рамадан и не только, на лакском языке

Зума зия дуваймур
Что портит пост в месяц Рамадан и не только, на лакском языке

Что нарушает пост?

Зума зия дуваймур

Зума зия хьуну личIайссар кIюрххил чаннал асар хIисав хъанан бивкIун махъ, баргъ лавгшиву мяйжан хьуннин лякьлувун зад гьарча, ча гьарчагу, зумух гьарчагу, кьункьух, вичIилувух, бакIравун гьарчагу, аьвратравун гьарчагу, мукьахун гьарчагу.

ЩарссаничIа утту ивхьуну шариаьт барчагу зия шайссар. Щарсса хIайз хьурча, оьрчI барча, личIайссар. Ахпув, ххян зумув дурккун махъ, зана риртун махъуннай дюкьарча зия шайссар. Амма, кьакьарттул бакIраятура дюкьарча зия къашайссар. Кьасттирай кIарчI учирчагу зия шайссар, цала ихтияр дакъана учирчарив, къаличIайссар. ЧIюмпи дюкьаврил зия къашайссар. Амма, кьацIлива кьатIув дурккун махъ дюкьарчарив, зия шайссар.

Чаклийн иссайний кьункьув, зумув щин ларсун вив гьан дарча, карчIаншиву дурну, хъиннура гивуннай диян дуллай уна гьарча – зия шайссар, акъахьурча къашайссар.

Фаризасса гъуслу бан чурх шюшлай унува, цакуну вичIавух, кьункьух, зумух вив щин гьарча зума зия къашайссар, суннатсса гъуслу буллай унува цакуну гьарчагу зума зия шайссар. Амма укунма марцIшиврун, дюхлулшиврун чурх шюшлай унува, цакуну вив щин гьарча, зума зия шайссар. Къалиян учаврийнугу зума зия шайссар. Кьасттирай ккарччухунсса дюкьарчагу зия шайссар.

Гужирай зад дукан, хIачIан уварча ягу увгьуну зумух дутIирча зия къашайссар. Зума дургьушиву къакIулну, хъама риртун зад дукарча, ягу хIачIия хIачIарча зума зия къашайссар, циксса дукарчагу.

Хъама бивтун зума зия дайсса зад дарча, дукарча зума зия къашайссар.