Про бабушку

Стихотворение на лакском языке про бабушку, Патимат Рамазанова

Про бабушку
Стихотворение на лакском языке про бабушку (фото: Камиля Чутуева)

Стихотворение про бабушку на лакском языке

Дух хьусса лачакрал мурцlних макь лихьлай

Дух хьусса лачакрал мурцІних макь лихьлай,
Лечайва ттул хьунийн даим ца къари.
ДакІнивух бивхьусса Цlувкlуллал кІанай
Га къарил бувайвав на гужну ххари.

Дакъассия ттун га личlину гъансса,  
КъабувцІуссар тачlав на ганин щинал, 
Амма шагьрулия на бувкІсса бавну, 
Лечай, ликкурахун личча дахчилай.

Гъайку хъу куннасса жиг дартІ карунних
Ттул бакІгу бувгьуну, кІизуйн ппай учай.
АрхІал дачай ттущал бух гьухъул махьлих
Чlаванийва кІулсса кlичlиртту бахьлай.

Ххан бикІайва ганин ттуяр аькьилсса, 
Акъаххай шяраву цама цІувкІрачу.
Ххан бикІайва ганин чІивисса ттуща
Шайсса ххай дузал бан хъунисса ишру.

Ранг лирхсса яругу явш бивтун ганил,
ЦІуххайва дунъяллул цІусса хаварду
Хъинманаха-зукьлай,оьнаха-зайлай,
Хlаз бикІайва ттунгу къарищал дусну.

Амма утти лавгний щарнил зуманив,
Къадурккунни хьунийн ттул мискин къари.
Бутталгу увкунни: бачу хlатталлив-
Гикку пахъ дагьссарча вил ххира Сяи. 

Зурзу кунни чурххал циняв базурдал, 
Баяйхту вил хавар, Сяий, ттул Сяий, 
Чlиникlрах дурцусса ххалазан кунна, 
Ххартl дунни ттул дакlгу вил буркlна-чарил. 

Автор Патlимат Рамазанова.
Назму дурккумур Майсарат Учуева.

Патимат Рамазанова

Патимат Рамазанова