Ца аьжаивну вил чурх бур кlухьуну

Стих на лакскком языке про месяц Рамадан

Ца аьжаивну вил чурх бур кlухьуну
Ца аьжаивну вил чурх бур кlухьуну

Стих про месяц Рамадан

Ца аьжаивну вил чурх бур кlухьуну

Гьарзат канай уна цивхьуссар туну 
Ихтияр дулала на бусаннача 
Яла хъинмур цирив вихь учиннача 
Цалчин: личlий бакъа чурхгу буххайссар

Гьарица дуллумур цивухра дихьлай 
Хlурмат ина буллай, шаймур гъан дуллай 
Гарив гьарзатирал лап бизар буллай 
Цаннивгу бусанна хlурматрай, инсан

Чурххангур аьркинсса дигьалагру дан 
Рамазан – ххуй зуруй ца зума дугьи 
Баххана хьунтlиссар чурххал хlал кlуллив?
Зума дугьавриву зун хъинмур буссар

Чяпалсса пикрирду, зул лицlан тlиссар 
Щаращул щин кунна, марцl ций хьунтlиссар
Виву цlимилулчув чантlучинтlиссар 
Кьянкьаларчlсса къюкlгу тарга тlунтlиссар

Гайва гай буллайна мудан инжитсса 
Кьуват бувкlун вихьхьун гуж ххихьунтlиссар
Хlурмат бусса Инсан, ттул вихь миннатри 
Зума дугьаву му – чурххан рахlатри
Буккан ба вивату щайтlантрал оьрчlру 
Вахlитал щябикlан утта да хъачlру.