Ттул оьрмулул ххуллу

Ттун ацIния мукьра шин хьуния шинмай жучIан халкь бучIайва на була учин. Амма, иширах бургарча, буттал махъ буллуну бивкIун бур цIанасса ттул ласнахьхьун, ацIния мяйра шин тамам шавривун на ганан щарну булунтIишиву. Мунияту душ була учин увкIма буттал ачIа тIайла уккайва аваданмийгу, дин думийгу цала буллусса махъ зия къабуваншиврул.

Ттул оьрмулул ххуллу
Ттул оьрмулул ххуллу

На бувцусса чIумал ттул ласнал дия ххуйсса даву, къатри, машина. Амма чIал къавхьуну га даврия уккан увуна, хIан хIарчун укIлай унутIий. ТIайламур бусан, ганал гьарца кьини ца-ца байшиву ттухун дахчилай дакъая, ялунгума, ххуй дизлай дия, цанчирча, бувтсса чIумал лас ттущал хъинну нахIуну, ххира-ххуй буллай, ссайгъатру пишкаш буллан икIайва.

Ттул яру тIивтIуна лякьлуву оьрчI хьусса кIул шайхту. Лас зий акъар, хIачIлай ур, буржру лахъаншиврул машинагу бавххунни. Жу оьрчI баврийн хIадурну бакъаяв. Ласнал махъ буллуна зунсса кIану лякъинна куну, амма даву цукунчIав дириллай дакъая.

Жун кумаг бувайва гъанминнал, дустурал. Ца-ца буллан ххирасса хасиятрал цIаний ласнал буржирай ларсмургу хIачIайва. Махъва-махъгу къатригу дарххуну, квартира бугьан багьуна. Хъунмамур душ бувсса лаякъатлувури. Буттал кумаг бувну, ласнан ляркъуна грузчикнал даву. Цалчинмур душнил душ баврил ххаришиврул, буттал цайнна ларсуна шинал мутталий квартиралух арцу дулавугу.

Мукун бунагу, ласнал хIан кьакъадиртуна. ХIанттил мунал аькьлу лиян буллай бия, цичIав бакъанува ттуйн ка гьаз дуллали хьуна. На яхI бувайссия, хъат лаян дувайшиву щихьчIав къабусайссия, щала тухумрал дянивсса арарду зия къабуваннача тIий.

Ца кьини жучIан увкIуна архсса шагьрулий яхъанахъисса ласнауссу. Ганал ласнахь цащала ачу куна, цува заллусса идаралий ххуйсса даву дулуннача куну. Лас гацIана рязи хьуну, ххишала хIанттил ххув къаучинна куну махъгу буллуна. Махъунай учIайхту такси бувну зузи бувансса машина ласунсса арцугу ляркъуну учIанна куну, арулва зуруйсса лавгуна уссийщал. Му чIумал ттул лякьлуву кIилчинмур оьрчI буссия. Арулва зурува арс увсса бавукун, лас шавай зана хьуна. ОьрчI къюкIлил къашавайсса ия. Лас хIарачат буллай ия арцу лякъин, хьхьудядизаннин таксилий зий, оьрчIан дарурттах чIяруса харж хъанай дия. Къашавайсса оьрчIащал ттунгу бигьану бакъая. КIира шинал оьрмулувун ивукун, арснал хасиятраву ялун личлан диркIуна оьшиву, рахIму бакъашин. Хъунмасса хIаллай азарханарттай буклайгу бивкIун, духтуртурал жун баян бувуна оьрчI бакIрал сакъатсса ушиву.

Му хавар ласнал дакIнивун кьувтIуна, цанчирча га ия арсная пахрулий, дакI дуну, ганая хъунасса инсан хьуннин ялугьлай. Амма оьрчIан дирхьусса диагнозрал ласнал хияллу лещан бувуна, дакI гъаргъун, цIунилгу шушлучIан кIункIу тIун ивкIуна.

Цаппара хIаллава лаякъатлул залуннал жу буккан бувунав, ганих дулунсса арцу жучIа дакъая. Жун багьуна лекьавайсса къатравун бизан, лас хIангу кьадиртун тIайла къаавцIуссаксса цамур къатта бугьан каши хъанай дакъая.

Ца кьини жуннийн кIюлаччатIгу бувну хъуннар хьхьусса чIаххущар дуркIуна. Ганищал хаварттай тамансса хIал бувссия, жула бакIрачIан бувкIмур бувсун дакI кIидарчIуссия. «Зун Аллагь хъама ивтунтIийри ми баларду ликлакисса», увкуна ганил. Гай мукъурттил ттул дакIниву чирахъ лахъан бувуна. Мяйжаннугу я ласнал, я нава чак къабувайссия, зума къадугьайссия, думунийн щукру къабувайссия. Сагъ-саламатсса душ бувкунгу «Аллагьнайн щукру» тIисса махъру учин дакIнинвагу къабагьуна. Мува куццуй, къашавайсса арс хъин хьуннав куну Заннайн дуаь къадувайссия.

ЧIаххущарнищал бувсса гъалгъалул на баххана бувунав. Тавбагу дурну, махъ буллуссия ласнащал гъалгъа бувну, дин-чак дуллай, бусурманну оьрму бутлай байбишинну куну.

Гьанттайнай лас шавай увххукун, на левчунма ганачIан бувкIун, ххарину бусав чIаххущарнищал хьусса ихтилатрая. Амма ласнал на увкумур вив къалавсун: «Чак буллан ччарча буллалу, ттухун мабахчара, на хIадурну акъара дин дуллан», - увкуна.

Ганал увкумунил на къума лаган бувунав, амма ласнан ккаккан къабувссия. Гьунттимур кьини чIаххущарничIан лавгун миннат бувссия, лас шава акъасса чIумал жуннийн булухьхьу, оьрчIру шанай бунува ттун дин-чак дуван лахьхьин дуллан, куну. Га хъинну рязи хьуну, байбивхьуна диндалул аслурдая буслай. Гьарца чаклил хъирив ласнаха дуаьгу дулува куна. Муния шинмай на байбивхьура гьарца кьини ххювагу чак буллай. Цуксса захIматнугу, цила чIумал къабуварчагу, чак лях личIан къабитайссия.

Му куццуй цIусса оьрму бутлай, дин дуллай ца барз хьуна. ЧIаххущарнил маслихIатрайн бувну дукрагу чаклин бивссуну дувайссия. Ттун хIисав хъанан бивкIуна лас чансса паракьат хьушиву. ЦIусса давугу ляркъуну, тучаннайн ччатI биян буллай, гиччасса харжирая рязину ия. Чак къабулларчагу, Рамазан барз бувкIукун, ттущал архIал циняр зумардугу дургьуна.

Жул кулпатраву чан-чанну тIий хъин чулиннайсса дахханашивуртту хъанан диркIуна. Утти жу куннан ку бувчIлай, хIурмат буллай буру. Чаклил ттул дакI паракьат дурунни, хьхьичIванияр кьянкьа хьусса кунма бура.

Дунияллул иширттал аваралуха инсаннан чIявучин Аллагьнайн щукру буван дакIнин къабагьай, ттун ва ттул ласнан кунма. Жула захIматшивурттащал жувалу ливчIсса ххан бикIару, Зал хъама ивтун.

На зун цинявннан чIа тIий бура, барачатсса чIаххул бакIрайн багьаннав, умуд кьукьин, къума лаган къабивтун, захIматсса ссятраву кумаграл ка тIитIин дувансса.