Харж дурмур зана дай Заннал инсаннан

Стихи на лакском языке. Стихотворение на лакском язык про щедрость.

Харж дурмур зана дай Заннал инсаннан
Харж дурмур зана дай Заннал инсаннан

Стихи про щедрость на лакском языке

Харж дурмур зана дай Заннал инсаннан

Харж дурмур зана дай Заннал инсаннан
Барачат бивхьуну дуллайсса даврий
Тlивтlусса чумартсса инсанначlари
 Аллагьнал барачат чан къабувайсса.

Лагмава урувгун вин ккаккантlиссар 
Вила кумаг биян харж дуван ччимий
Мийгу Заннал мукун ляхъан бувну бур 
Харж дан ччай уманан Заннал цlимилий.

Бува аьмал цlана сагъну уссаксса
Гьунттий цукун уну чув икlанссарив
Дурмур Заннал чlарав лявкъун ччай урав 
Дува ххуйсса ният Аллагьнал ххуллий.