Зума

Стихотворение на лакском языке про пост

Зума
Стихи на лакском языке

Стихотворение на лакском языке про пост

Ца ххуйрихха, гьалмахтал, жула зума дугьаву 
Бусулманнал аьдатру цlакьну жу дуруччару!
Цалчин мунил ххуйшиву,чlумуй даим изавур,
Жура нижат дувукун заннал дулайссар ссавур.

Ккаши дакlнин къабагьлай, дуаь хlурхlацlа ккалай.
Аммарив пикри буссар бакlраву цlакьну баллай, 
Ккашилнал оьрму цакун буссар жущалва ччалай,  
Цlими чантl чайссар гьарнай, дачlлай ачайссар чlалай 

Ххуйми асарду цакун вибун буххайссар «ма» - кун.
Зумадугьавал зуруй циняв цlулагай мукун, 
Личlийсса инсан хьуну лап лавай гьаз шайссара 
Кьадарсса тlулуйн такlуй  ина  къалагайссара.
 
Макьаритара, уссу, зума дугьайсса аьдат,
Куклу хьунтlиссарча вин бивкlулул хъун сакарат 
Бияла бакъа бувсса хъунбакъаса бунагьру 
Багъишла бан тlиссарча, мури жунмасса дарув.