Ислам – марцIсса чирахъри

Стихи на лакском языке. Ислам - чистый свет.

Ислам – марцIсса чирахъри
Ислам – марцIсса чирахъри

Стихотворение на лакском языке про религию Ислам

Ислам – марцIсса чирахъри
Му лавсун наниманан,
Идавсил ккаккан бувсса
МарцIсса, уздансса ххуллур.

ТIайламур къаччан бувну
Мунин махъру тIутIима,
Мий увкусса мукъурттил
Мунал къатта лияйссар.

Аллагьнал душман машав
Динналийн махъ мачара,
Динналийх наниминнал 
ГъалатIру маляхъларда.

Исламрал ххуллу бувгьма
ЩайтIаннул айкьин айссар,
Цурда диннив зия дан
Малоьуннуща къашайссар.

Инсантурал дяниву
Гьарзар дакIнил азарду,
Мий хъин къадув халкьуннал 
Дин ххуй чулий къадувай.

ДакIнил азарду хъин дан
Заннал буржну бивхьун бур,
Мий хъин дай хIакинтурал –
Шейхтурал чIарав ацIан.

Ххуйсса аьмал-хасият
Дусса дуснащал ацIу,
Виннагу лахъаншиврул
Ганал ххуйсса тIабиаьт.

Автор: Сулейманов Муса