Аьйб мадари

Аьйб мадари, ччисса буттал кlанттурдив Зучlату на ччяни левххун лавгун тlий

Аьйб мадари
Аьйб мадари

Аьйб мадари

Аьйб мадари, ччисса буттал кlанттурдив
Зучlату на ччяни левххун лавгун тlий

Аьйб мадари зугу, щюлли барзунттив
Ятту ябай хlухчу акъа ливчlун тlий

Мяйжанну на ура зуяту архну
Дакlнин хас бакъасса ухссавнил чулий

Амма дакl ва аькьлу даинма гъанну
Зуя аьтlий бикlай дяхтта ва хьхьунив

Кlюрххил лавай ивзун чани ххал хьувкун
Хьхьичlра-хьхьичl вил сурат ттун чlалан дикlай

Ттунма хавар бакъа вихух лавгукун
Хъювхъу тlий иттату макь цурда дачай

Ялтту бучlу ттуя, ттул буттал кlануй
Вин цичlав хъинммала туща бан къащай

На ци бави мурад ххирасса барзуй
Жан дакъа дулунсса ттул цичlав дакъар.

Саид Габиев, аджам на лакском языке

Хlавинахъал Саэдлул чагъар, аьжам.
@tarih_lak