Стихотворение Зайда из Куркли

Ккурккуллал Зайдул назмурдава, ссивирлия

Стихотворение Зайда из Куркли
Стихотворение Зайду из Куркли

Ссивирлия

Аман на барзу хьурдай лахъну гьава бувайсса,

КIля муруллуй щяивкIун, шяравунай уруган.

Ца шанма махъ чичивияв дардирал дурцIу дакIнил,

ХъяшхъармарчIал бакIрава хъахъи тIутIив аьтIунсса.

 

ЛухIи нухлил ялату уругарча къурувай,

Иттату оьттул мукьал Бярдай бяр буцIинссия.

Хьурдай, Заллу, на читIу, мизитраву кюру бан,

Кюрттараву щяивкIун, мюталимтал ххал буллан.

 

Дардирдал чIярушиврул, пикри гьарзану баврил,

Урандалул къаугьан, на нигьачIий ик1ара.

Лахъисса ссуттил хьхьурдай шанан утту бишару,

Пикрирдай дакI дунура, чани хьуну жун лякъай.

 

Буслай бусан къашайсса хIал бури ттул чурххирай,

Ккавккун кIул къабуваннав ттул дуснан ва душманнан.

Лещан дуван къашайсса дакIницIух ларчIсса цIарал

Ччукъаччайсса чурххирай аьжаившиву дара.

 

Намрудлул цIу кундари ларчIнагу ччукъаччайсса,

Я нару, кунний бардан: кьазап бури ттул чурххай.

Ттул дакIницIух ларчIсса цIу ттул дустуран кIулния,

Мирза Сулайман хьхьичIну леххаврий букканссия.

 

Ттуйва ттун цIими хъанай, цIуну дакIнил бувавай,

Хъюхъу ярундил бавай, хъяхъа таривав чайсса?

Таривавли ччуччайсса арши бакъа ва ттул чурх,

Къаччивахха, ттул Заллу, Ссибир аьрщарай личIан.

 

Ца нахIала бан хьурдай Зулалдил дяркъу щинал,

ДакIницIух ларчIсса цIарал лама къалещай ккаккан?

Даим жул зуйн леххаву ххювагу чаклил хъирив,

Дагъусттан зунттавусса абдалтал, нукьабаътал!

Кумаг бувара жуц1ун, леххаврийгу буккира!

 

Зунттуявав ва ттул дакI, ттурлу яла къалагай,

Ттурулливъявав яру, кIунтIатIисса къабацIай.

Гьуя-гьарай тIаврил утти бувкIмур зана бикIанхрав?

Буккавияв жу Лаккуйн, ккаккавивавли Ккурккул?

Щявагу бикIавував цIу мизитрал хъун ккурчIав?

 

Алжаннул ккурккай Ккурккул, ккурчIа ххуй бай жамааьт!

Васиятри жул зухьсса: дуаьлуву аманат!

Нажагь сагъсса баярча, жуцIун кумаг бувара,

ЛивтIунни тIий баярча, Кьулгьу-алхIам буккира!

 

ЯтIул ккурмузул ахъру, даххана хъюртул мурхьру,

Дяркъу щинал щаращив кьабивтсса мяйжанссарвав?

Лахъину дурсса ссавур ятIул мусилли чайхха,

Тти жунгу дан багьунни, ссайн буккайрив ххал буван.

 

Аманатри, уссурвал, пашманшиву мадару,

Шава шаний ивкIуну, хIатталлив гьав хьуманай.

Аллагьнайн щукру бара, лухччи-ссав дуцIинуксса,

Гъужихъал АьбдурахIман къуллугъиран уллусса.

 

Аллагьнал амру буна, цува дурккусса уна,

Ссавур дакъул вай махъру циривавли мачари!

Цибанссарив къакIулну, бан-битан бухлагаврил,

Къумасса дакIнивату бувккун лавгсса махърури.

ЦIу дагьандав цIунтIайндайн, чил ка хьундав чачандайн,

Залимнал зулму ливккун, кьазаф хьундав Сугъурдай.

ТIилитIи тIаоньдалул, Куссурхъи цIуцIаврил

Лияндав, лирну гьандав: лирди миннал дуниял.

 

Параннугу дагьаннав Патааьлил цIу къатрайн,

Аьзабирай личIаннав Аьбдулмажид абадлий.

МиннацIун бавкьунутIий, кьарид хьуннав Кьарахъи.

Ми циняв савав хьуну Ссибир хьури Гъумучи.

 

Гъагъан буври Гъумучи, гъалбурцIирал дакIрусса,

Махъун кару дархIуну, ссибирлийн бачин бувну.

Уссу-ссухълу къабивтун, мизит-ккурчIа кьабивтун,

Цукуннивав бикIайсса Тумиский губерналий?

 

Асилми аьс бувунни, цаппарава ливт1унни,

СсукIурай ссукIул бакъа, хIатталлив кьулгьу бакъа.

Вай чIявуми бувгьунни гьуя-гьарай хъиривну,

Цаппарасса мискинтал тахсир бакъа бувгьунни.

 

Бачин буври къучагьтал гъюжу дурк дакIурдищал

Щурагьату Хасаврайн, Хасаврая КIапкIайлийн,

КIапкIайлия Раставрайн, Раставрая Харькавлийн,

Харькавлия Москавлийн, Москавлив хIурхIа хьури.

 

Москавлий шагьрулуву мукьва зуруй бавцIуну,

Интту ппарахутI бувккун Ссибирлив бачин банцIа.

Чича ина, жул Заллу, шаппайн кIура баяву,

Гъюжу дурк дакIурдищал гъурватирай къаличIан...

МухIаммадрасул Оьмаров