Имамнал назму

Наставление для самого себя

Имамнал назму
Имамнал назму

Ттул назму

Я Аллагь, багъишла бити жу!

Я Аллагь. Ина жу ххассал бан гьан увунни жучlан вила Хlабиб – Идавс [саллаллагьу алейгьи ва саллям].

Я Аллагь. Жу хъуни-хъин бунни Ина, жул ппухълу, жул мачча-гъанми.

Я Аллагь. Ва дунияллуву неъматру буллунни жун: яру, кару, гъалгъа тlаву, занан кьудрат буллунни.

Я Аллагь. Личlи личlисса дукра, хlачlиярду гьарца кьини дуллай ура, ккаши арх бувну.

Я Аллагь. Ина жун буллунни жун ххирасса нитти-буттахъул, уссурвал, ссурвал, маччами.

Я Аллагь. Исламрал низам дирхьунни, жунма мюнпатсса амрурду баян бунни. Шариаьтрал чани жул дакlурдивун бувтlунни.

Я Аллагь. Ва дунияллул ва ахиратрал дарвазарду тlивтlунни.

Инава ххира бувминнан, жул дакlурдивун ххирашиву дуртунни.

Вила лавайсса лагътуран жувух ччаву дуртунни.

Я Аллагь. Цива ци неъматрай авцlуну бусави?

Вил къуртал къашайсса неъматирттая буслай та ацlава?

Хьуссарив, хьунтlиссарив щища-бунугу Ина жун буллалисса циняв неъматру буккин?

Хьуссарив, хьунтlиссарив Ина буллалисса неъматирттайн щукру буван?

Я Аллагь. Жул хlал, ахlвал, жул бюхъу гъавгъун бур, жува буллалисса бунагьирттал.

Я Аллагь. Яхъанай буру Вил амрурду хъама битан буллай, Вил Идавсил [саллаллагьу алейгьи ва саллям] Шариаьт дакlнияту лиххан дуллай, гьарца кьини Ина буллалисса неъматру ккалли къабуллай, Вин ххирасса Идавсил махъру кьяркьяравун бувтун, ккуччу буллай, Вил Нурданул Шариаьтрал низам кьюкьин дурну, инсантурал, хlукуматирттал гьавас (страсть) бусса, дяркьусса низамру гьаз дурну ххира дуллай.

Я Аллагь. Аьлимтурал ва имамтурал махъру кьякьлухьун бихьлай, Шариаьтрай нанисса инсантал ккаллй буллай бакъару.

Я Аллагь. Тlайлашиву арх дурну, щялмахъру буслай. Аманатшивруй хъяй, хиянатшиву даиман дуллай.

Я Аллагь. Дакlру хъуншиврул, пахрурдал буччаврил, мискингу заэвимагу ккалли къаувну, жуятува арх уллай буру.

Я Аллагь. Инсантурай зулму бувну, дакl гъагъан дурну, мунияту пахру буллай. Чак ва зума ккалли къабувну, балайрдайх вичlи дихьлай буру.

Я Аллагь. Жу буру гьарца кьини, Инсантурая махъа гъалгъа тlий, бурушинну буллай.

Я Аллагь. Жу буру жула уссурварал ва ссурварал дакlру гъагъан дурну, яла гайнал дуртIусса макьгу хъяхъяврин дихьлай.

Я Аллагь, Зунардахун багьну, инсаннал яхl-хlая кlичlирттаван бувтун буру. Зунарай бувсса оьрчlарал дуниял дуцlин буллай дур.

Я Аллагь. ХIантту хlачlлай, пlапlрусру тlий, баххана хьуну, щяйтlаннул дустал хьуну занай буру гьарца кьини, хъунимигу жагьилмигу.

Я Аллагь. Ччаву, рахlму-цlими дакlурдава лагавай бур.

Бунагьирттал буцlаврил тlайласса ххуллу къаккаклай бур.

Я Аллагь. Жул Хъунасса Зал. Жу байсса цири, ва жун байсса цири?

Я Аллагь. Вай буллалисса бунагьирттал ххуллу Дужжагьирайн тlайла бавцlуну бур.

Вай бунагьирттал Алжаннул ххуллу жул дакlурттива лиххан бувну бур.

Я Аллагь. Ва дунияллий бутлатисса оьрмулул ца кьини ххира хьуну, даиман оьрмул-оьрмулухунсса ахират ккалли бакъа хьуну бур жун.

Я Аллагь. Я Аллагь. Я Аллагь.

Дакlру хъуни дурну, пахрурдал къюкlру дуцlин цару жу?!

Вил амрурдайн къарши букккан цару жу?!

Вил неъматру ккалли къабуллан цару жу?!

Вил ххирашиву ккуччу дуллан цару жу?!

Вил Алжаннуй ва Дужжагьрай хъян цару жу?!

Вил хlакьсса малаиктал кьякьлухьун бихьлан цару жу?!

Вил кьадарданийн гъалгъа тlун цару жу?!

Гьарца аьламат ляхъан дурсса, вайксса бунагьру бувсса, буллалисса, буллантlисса, жу багъишла бивтун, ххира бувну, гьарца чlумал вичlанма гъан бувайсса ххирасса Аллагь, Вин къарши бувккун, Вил амрурду ччаннал лув чапал бувну, Вин оьккину гъалгъа тlун, царуярда жува?!

Я Аллагь. Багъишла бити!

Я Аллагь. Багъишла бити!

Я Аллагь. Багъишла бити!

Вила амрурду, жул дакIурдиву бича.

Шариатрал ххуллийх жу циняв бачин бува.

Жул дакlру кlукlлу дурну, цаннан ца ххирашиву гьан да.

Дакl хъуншиву дакъа дува жучlату.

Тlайласса, Инава ккаккан бувсса ххуллийх жу циняв нани бува.

Жу циняв бунагьирттал бувцlусса, заэвсса Вил лагътал буру.

Я Аллагь. Ина багъишла къабитарча, жу щил багъишла битайссару?!

Я Аллагь. Ина ххассал къабарча, жу щил ххассал байссару?!

Я Аллагь. Ина ххира къабарча, жу щил ххира байссару?!

Я Аллагь. Миннат буллай буру, жу багъишла бивтун, тlайласса ххуллийх бачин бувну, Вичlанма гъан бувну, жул ахир хайр дува, Я ххирасса Аллагь!!!

Хlакьсса Махъру.

Ля хIавля ва ля кьуввата илля биллягь.