Заралсса хасият

Гьарца аькьлу бусса инсаннан бувчIин къабувнува чIалай бур къалиян учаву заралсса зад бушиву.

Заралсса хасият
Заралсса хасият

Не вреди себе и окружающим

Гьарца аькьлу бусса инсаннан бувчIин къабувнува чIалай бур къалиян учаву заралсса зад бушиву, цанчирча, мунил инсаннал диндалун, кулпатран ва цIуллу-сагъшиврун зарал биян буллай бунутIий. Му чIалачIисса зад бур.

Кьуръандалуву Аллагь Тааьла чIявусса кIанттай жунма лахьхьин буллай ур, нитти-буттал цалва оьрчIан лахьхьин бувайсса кунма, жулва чурххан, кулпатран ягу лагма-ялттуминнан зарал биян буваймур, марцI дакъамур, мюнпат биян къабуваймур дуллан къабучIишиву. Инсаннан хайр биян буваймурдив – хIалалссар куну бур.

Кьуръандалуву увкуну бур: «Зулва зува литIун мабулларди!». Инсаннаща дукра къаканай яхьун къабюхъайссар, амма цири мунан хьунтIисса къалиян учаву кьадитарча? Аллагь Тааьланал инсан цала цува ивчIан улланшиврул ляхъан увссарив? 

Къалиян учавриясса заралунния тIурча, хьхьичIва-хьхьичI мунил бусурманчунан Аллагь хъама итан уллалиссар. Къалиян учайманан чак-эбадат дуван захIматссар. Мукунманан салихIсса, ххуйсса инсантураву хIала уххан захIматссар. Паракьатну, 
рахIатну къалиян учин бюхъайсса кIантту язи бугьлан икIайссар. Мунал дусталнугу бугьантIиссар цува кунмасса къалиян учин ххирами.

Таммакулул чурххал цIуллу-сагъшиврунгу хъунмасса зарал биян буллалиссар: чурххал гуж-кьувват чан шайссар, яруннин чани чан шайссар, къюкIлин зарал бувайссар, хъугьу буккан бувайссар, ракрал цIуцIаву хьун бюхъайссар.

Къалиян учаврил инсаннал хъуслингу зарал биян буллалиссар, га мискиншиврувун кIункIу уллалиссар. Идавстураву, имамтураву, шайхтураву ва аьлимтураву акъассар цаягу къалиян учайсса ягу учин ихтияр дуллусса.

Шариаьтрайн бувну къалиян учаву карагьатссар (къахъинссар), амма бунагь бакъассар тIиссагу буккай. Амма жунма кIулну бикIан аьркинссар, шанма карагьатмур буварча, му ца чIивисса бунагьрайн кIура баяйшиву, шанма чIиви бунагьгу ца хъун бунагьран ккалли шайшиву. Тти пикри бувара къалиян учайманал кьинилун цими бунагь буллай урив, ахирданийгу оьрмулухун тIий ивкIманал къинттуллух цими хъун бунагь бикIантIий бурив!?