Урттул къаргу ларсун най тана бава

Стихотворение на лакском языке про маму, международный день родного языка 21 февраля

Урттул къаргу ларсун най тана бава
Стихотворение на лакском языке про маму

Стихотворение на лакском языке про маму

Урттул къаргу ларсун, най тана бава

Чаннал тIиму щуннин Щунул хъачI-бакIайн,
КIюрхнил тIитIу баннин бюхттул цIияллай, 
ЯттихIухчувагу кьатIувн укканнин,                
Урттул къаргу ларсун, най тана бава! 
                
Арулва оьрчI буни ччаннай бацIан бан                
Оьл-кьунча, аьнакIи аьркинни ябан!                
Кумаг банма акъа, нину, ссу бакъа,   
Урттул къаргу ларсун,  най тана бава!    
                
ЗахIматну бур куну, гъалгъа банмагу,                
Я аьтIун, я угь тIун чIун чув дур бавал?                
Урттуха цурдагу чIалай-къачIалай,                
Урттул къаргу ларсун, най тана бава!

Дардругу, къащигу мухIлих ттирхIуну,                
Буруккинттал макьгу лухччайн дуртIуну,
Лачакрал ца мурцIних лажингу лихьлай,
Урттул къаргу ларсун, най тана бава!

Щюллисса ттугълилу, илтIа ликкурттай
Зунтту мукьавн лавхъун нанисса хханссар,-
Дунияллул яхIгу бурхIайн гьаз бувну
Урттул къаргу ларсун, най тана бава!

Патlимат Рамазанова.