ТалихI ссаву буссар?

Жулва ва дунияллийсса ва ахиратравусса талихI буссар МухIаммад идавсил ﷺ ххуллу бувгьуну бачавриву. Му ххуллий жунма неъматмур бакъа, заралмур бакъассар. Идавсил ﷺ гьарца инсаннан кулпатраву, чIахуращал, дахху-ласулуву ккаккан бувсса ххуллу, низам дуссар. Аллагьнал цува гьан увссара увкуну бур халкьуннал аьмал-хасият, тIабиаь марцI дан, тIайла дан.

ТалихI ссаву буссар?
ТалихI ссаву буссар?

ХIакьинусса кьини жунма чIалай бур дунияллий гьарзад хьхьичIуннай най дунугу, инсантурал хасиятру, аьмаллу, тIабиаьтру зия хъанай бур. Мугу циванни? Аллагь Тааьланал жуна неъматну гьан увсса, цайну жува тарбия бан ккаккан увсса Идавсил ﷺ  хъирив най бакъанутIийри. Циванну мунал хъирив бачин аьркинсса. Цалчин – МухIаммад ﷺ Заннал Илчи унутIий. КIилчингу га Цала Аллагьнал тарбия увссар, Цува рязисса куццуй.

Идавсил ﷺ хIадисирттаву бувсун бур оьрчIал цала нитти-буттащалсса багьу-бизу цукунсса бикIан аьркинссарив: «Нитти-буттал рязишивруву Аллагьнал рязишиву дуссар», «ОьрчIал Алжан ниттил чIанччанналу буссар», – увкуну бур. Мунийну жунма бувчIлай бур: цуксса ххаллилсса оьрчIру бухьхьурчагу, нитти-буттал даража АллагьначIа лавайссар, хъунмассар. Мунияту нитти-буттаха хIурмат буван, шайссаксса жула оьрчIру муниву тарбия буван аьркинссар, гьунтти жула наслулия кьурчIишиву къаккакканшиврул.

ЧIаххуращалсса багьу-бизулул хIакьираву МухIаммад Идавсил ﷺ увкуну бур: «ЧIахучуначIансса хIурмат бикIан аьркинссар вила ниттичIан кунмасса».

Цуксса ххаллилсса, мюнпатсса махъру бурив ххал бувара, кунначIан куннал нахIушиву, хIалашиву цукун хьхьичIуннай хьун най дурив, жува Идавсил ﷺ увкумур биттур булларча! Жухунма жува багьну бунутIийри даймуниву, дитаймуниву барачатшиву дакъасса.

Цаймир хIадисирттаву увкуну бур: «Зул иман камил къахьунтIиссар зунма ччисса зад зула диндалул уссингу ччан къабикIарча». «Муъминсса бусурманчув мури – ганал лагмасса инсантуран ганая нигьачIин дакъасса»

Кулпатрал дянивмуния увкуну бур: «Ласнал рязишиву – Аллагьнал рязишивури». Адимина цала щарссания рязину ухьурча, му хъамитайпалуя Аллагьгу рязину икIантIиссар. «Зувату яла хъинма – кулпатращал нахIума, кIукIлумари», – тIий ур Идавс ﷺ.

Ми гьарзад ласуншиврул, лахьхьиншиврул зула оьрчIру мизитиртавун занази бувара!