Аман вийнни, я Расул!

Аман вийнни, я Расул!
Аман вийнни, я Расул!

Мяънавийсса, хIиссийсса, аьризийсса, затийсса
Циняв табиаьтирттал ххирамий цачIун дурма.

Малаикнал ххядурккун чурххавату дакI лавсма.
Жибриллул мугьру бивщун, дакI сиррулул дурцIума.

Дянивсса чурххал заллу, бургъиял лажин ххуйма
ЯтIул кIялашивуртту рангиравух хIалама.

Аьрабрай гъалгъа тIима, аслурду хъинну марцIма,
Гьашимий кьабилалул Кьурайш насабну хьума.

Я Аллагьнал мушаффиъ, даим леххаву винни,
Ахир Кьияма кьини бува ина шафааьт.

Кулпатрал захIматшиву жуйн дурксса кьинилуву
Аман вийнни, я Расул бува ина жу нажат.

Му ххирасса ХIабибнайн цал Салават дутарча,
РахIман Аллагьнал жуйнна ацIийла дутайссари.

АцIийла жура дуртун ХIабиб рязий уварча
Халкь ляхъан бунал жуйнна ттуршилла дутайссари.

Эшкьилийну дутира МухIаммадлуйн Салават,
Аман тIий тIалав бара му ХIабибнал шафааьт.

Мавлая салли ва саллим даиман абадан
Аьла хIабибика хайрил хаклкьи куллигьими.