Шаввал зурул 6 зума

Соблюдение желательных 6 постов в месяце шавваль. Шесть дней поста в месяце шавваль.

Шаввал зурул 6 зума
Шаввал зурул 6 зума

Шесть дней поста в месяце шавваль

Шаввал зурул 6 зума

Вана гьашинугу ца лахIза кунма лавгунни Рамазан барз. Бусурманнал календарьдануву Рамазан зурул хъирив най бур Шаввал барз.Зумаритавал байран му зурул цалчинмур кьини дикIайссар. Байрандалул кьини зума дугьангу къабучIиссар, хIарамссар.  Мунил хъирив, Шаввал зурул ряхва гьантлий дугьаву хъинссар, суннатссар.

Фаризасса зума дугьайсса Рамазан зурул хъирив ялагу ряхра зума дугьавриву цукунсса хIикматшивури дусса? Мунил хIикматру чIяруссар. Щаллусса зуруй ссавур дуллай, дукра чанну канай бивкIсса  инсантурал нафсран, чурххан ччан бикIайссар цакуну  чIярусса дукра дукан. Мукунсса  чIумал цIунилгу зума дугьаву  нафсран хъинну захIматссар. Мунин бувну, Шаввал зуруй  цалва нафсрайн къарши увккун, Аллагь рязи увну зума дугьаврихсса чири хъинну хъунмассар.

Абу Аюб аль-Ансариная, разияллагьу аьнгьу, бувкIсса хIадисраву МухIаммад Идавс, саллаллагьу аьлайгьи ва саллям, тIий ур: «Рамазан зуруй зумагу дургьуну, хъирив Шаввал зуруйгу ряхва гьантта бувгьуманан щалла шинай зума дургьуссаксса чири буссар» (Муслим). Шаввал зурул ряхва гьантта ва щалва Рамазан барз цинугу 36-ва гьантта хъанай бур. Вай зувиллий ряхва гьантлий зума дургьуманан мукун хъунмасса чири циван буссарив жунма бувчIлай бур цамур хIадисрава. Ибну Аьббас, разияллагьу аьнгьу, буслай ур Идавсил, саллаллагьу аьлайгьи ва саллям, увкушиву: «Хъинсса аьмал буван ният дурну, амма му буван къавхьуманан Аллагьнал ца хъинсса аьмал бувссаксса чири чичинтIиссар. Хъинсса аьмал буван ниятгу дурну, му аьмал бувманан Аллагьнал ацIва хъинсса аьмал бувссаксса  чири чичинтIиссар. Оьсса аьмал буван ният дурну, амма къабувманан  Аллагьнал ца хъинсса аьмал бувссаксса чири чичинтIиссар. Оьсса аьмал бувансса ниятрай му аьмал бувманан так ца бунагь чичинтIиссар»  (Бухари, Муслим).

Ва хIадисрава  жунма бувчIлай бур бусурманчувнал бувсса гьарца хъинсса аьмалланух ацIлийнусса чири бикIайшиву. Мунияту, гай зувилли ряхрагу зумалух ацIлийнусса чири бухьувкун, цинугу шантуршлий ряхцIалва гьантлий зума дургьуссаксса чири хъанай бур. Мунияту, вай суннатсса зумарду мудан дугьайсса инсаннал оьрмулухун зума дургьусса кунмасса чири бикIантIиссар.

Рамазан ва Шаввал бакъасса цайми зурдардивасса 36 гьантлий зума дургьуманангу щалла шинай дургьуссаксса чири бикIантIиссарив куну цIуххирча, мунин аьлимтурал укунсса жаваб дуллай бур: Рамазан ва Шаввал зурдардий дургьусса зувилли ряхра зумалух щаллусса шинай фаризасса зума дургьуссаксса чири буссар, цайми зурдардивасса вайкссава гьантрай дугьарча, шинай суннатсса зума дургьуманануксса чири чичайссар. Жунма кIулли фаризасса аьмалланухсса чири суннатмунихссаннуяр цукссагу хъунмасса бушиву. Мунияту Шаввал барз ита къабавкьуну, жунма Ахиратлуву мюнпатну лякъинмур буварча хъинни.

Ялагу цIухлан бикIай, Рамазан зуруй фаризасса зума къадугьлай ивкIсса инсаннан Шаввал зурул гьантрай суннатмур дугьан бучIиссарив тIий. Аьлимтурал тIимунин бувну, Шариаьтрал кьамул бувайсса оьзру-сававрайну фаризасса зумарду кьадиртманахь Шаввал зурул суннат-зумарду дугьан ихтияр дуссар, дургьунугу хъинссар. Аммарив Шариаьтрал кьамул къадувайсса сававрайну Рамазан зуруй фаризасса зумарду къадургьуну ливчIманай ялувссар Шаввал зуруй суннатсса зумарду къадургьуну, лирчIсса фаризамий хъирив лахъан, суннатсса дугьан хIарамссар.

Шаввал зуруй зумарду куннил хъирив ку къадугьарчагу, суннат биттур бувссаннун ккалли шайссар, му суннатрал чIун Шаввал барз къуртал хьуннин дикIайссар. Амма яла ххирамур чIун – Зума ритавал кьинилул гьунттимур кьини айивхьуну, куннил хъирив ку ряхва гьантлий дугьавури. «Бужайрами» тIисса луттираву чивчуну бур Шаввал зуруй суннатсса зумардан кIанай хьхьичIсса шиннардий къадургьуну лирчIсса фаризасса зумарду хъирив лахъларчагу, миннухлу суннатрахсса чиригу чичайссар, тIий.

Ялагу, динналул луттирдаву увкуну бур, щарсса дуцин, магьар бишин яла хъинмур, ххирамур чIун – Шаввал барз бушиву. Му зурувугу нюжмар кьини кIюрххил бивхьуну хъинссар магьар. 

Аллагьнал кумаг буваннав Шаввал зуруй зума дугьлай шинай дургьуссаксса чири ласун. Амин!