Мавлид на лакском языке

Мавлид, стихотворение на лакском языке написанное имамом селения Хайхи Кулинского района.

Мавлид на лакском языке
Мавлид на лакском языке

Мавлид на лакском языке

Альхlамдулиллагь куну
Аллагьнайн щукру банну
Гьарца буллу неъматрайн
Даиман щукрулийну

Ла илагьа илла Ллагь 
Ла илагьа илла Ллагь
Ла илагьа илла Ллагь
Мухlаммад расулюЛлагь

Цанна ччикун дуну тlий 
Ва дуниял къуццу тlий
Щалла кьудратрал Заллу
Аллагь Халикь унутlий

Припев

Тlайла бацlан бува жу
Вила ххуллий къабяйкьин
Идавсил ккаккан бувсса 
Ххуллийх жу бачин бувну 
 
Припев

Дуниял ляхъан дурма
Вил кlунттихь дур гьарца зат
Ахиратрай бацlаннин
Марцl буккан ба, тlайла ба.

Припев

Оьккимуния арх ба 
Ххуймуничlан кlункlу ба
Динналул ххуллу бугьан
Гуж була тавфикь дула

Припев

Ла илагьа илла Ллагь 
Учинсса бивкlу була
Ахиратрай бацlаннин
Рувхlирал аьзав дукьа.

Припев

Ла илагьа илла Ллагь
Ла илагьа илла Ллагь
Я жул ххирасса Аллагь
Ххуйсса чичрулий гьан ба.

Припев

АльхlамдулиЛлагь куну 
Щукрулийма бикlанну
Жува ляхъан бувну тlий 
Хlабибнал умматрая.

Припев

Идавсил шафааьтрайн
Жувагу бичиннав тlий 
Кьиямасса кьинигу
Кумаг банма акъаний

Припев

Жула ххира идавснайн
Рутанну салаватру
Цал мунаха дурккунан 
Ацlра Заннал рутайссар.

Припев

Мукун гьан був оьрмурду 
Оьнма гьан къабуллайссар
Дурккусса салаватру
Мудан кьамул дувайссар.

Припев