Ттул тавба

Покаяние, просьба у Аллагьа на лакском языке

Ттул тавба
Ттул тавба

Тавбари ттул Заллуй, на пашман хьура
Циняв нава бувсса бунагьирттая.
ДакI ччурччунни, Аллагь, на хIасрат хьура,
Вийн кIура авссара, оьмур кьабивтун.

Ттуршвагу базулул бувмунияту
Пашман хьуссара на, АстагъфируЛлагь.
Янил, кьацIлил, вичIал, каруннал, ччаннал,
Ягу аьвратирал, циняв базурдал.

Аьсив, фасикь шайсса бунагьирттая
Вийн кIура авссара, ххирасса Аллагь.
Гъибат, бугьтан бикIу, зулму, гуж бикIу,
ХIусуд, ламмамшиву, щялмахъ бусаву.

Зума, чакливусса ссуссукьушиву,
Каши хъанай дуна тIааьт къадаву.
РухI дусса затирай рахIму къабаву,
ХIарамсса кIулнагу ца зад дукаву.

Гьарца бунагь бумий экьи ливчуну,
Оьмур дувайнащал гьалмахчув къавхьун,
МарцIсса дин дургуьну, тIайла авцIуну,
Вийн кIура авссара, Гъафуру-р-РахIим.

Ттуйва ялув бувсса гьантлун ххюва чак
Хъирив лахъанна на ттуйва ливчIцири.
Рамазан зуруву ливчIсса зумарду,
Мийгу хъирив лахъан тти ттул нийятри.

Хъуслий ялув бувсса ххирасса закят,
Мугу тIайла банна, ливчIун бухьурча.
Бусурмантурал хIакь чурххай бухьурча
ХIалалшиву ларсун рязий буванна.

КIура къааянна на тти бунагьрайн,
Чак личIан къабанна ци хъанарчагу.
Идавсил  хъар бувмур хъинну бугьанна,
Карагьат битанна бюхъайсса куццуй.

КIура къааянна ва тавбалия
Яларай нани щин ларай нарчагу.
Динналул хIукмурду бачин буванна
Турлих кьукьларчагу циняв базурду.

ЩяйтIаннул хияллу экьи личинна,
Гьавалул хъиривгу на къаачинна.
Щалмяхъмур гьаризад утти кьариртун
ХIакьсса Динул-Ислам кьамул дуванна.

Кьамул дува, Аллагь, на дурсса тавба,
Тавфикь була, Заллуй, эбадат дуван.
ТIайла ацIан ува тIайласса ххуллийн,
Ризкьину була ттун хIуснул-хатимат.