ХIажлив наниманансса насихIат

Наставление и напоминание тем кто отправляется в Хадж

ХIажлив наниманансса  насихIат

Для тех кто едет в Хадж

Наставление для тех кто едет в Хадж

Аллагьнал инсаннай бивхьусса ца бурж – ХIаж биттур баву мудангу захIматшивурттащал бавхIуну бивкIссар. Аммарив кьамулсса хIажлил чири Алжан бухьувкун, ми захIматшивуртту духIансса гуж букIлай бур. Амма бюхъайссар хIажинал бивхьусса захIмат ва дурсса харжлугъ нахIакьну лякъингу. Мугу – хIажливу дувайсса аьдат-эбадат тIайлану къадуварчари.

Махъсса ппурттуву багьайкунсса хIадуршин къадурнура мубараксса аьрщарайн лавгминная чIявусса аьрзарду букIлай бур.  Ттизаманнул хьхьичIуннайсса технологиярдал дуллалисса рахIатшивурттал хIажитал ттюнгъа бувну бур.

Цаппара инсантал тихун леххансса самолётрахсса, хъамалкъатлухсса, дукиялухсса арцу дулурча, хIаж бувссаннун ккаллисса ххай бикIай. Циксса арцу дулурчагу, яла ххирамур хъамалкъатта бугьарчагу, хIажливу дувайсса аьдат-эбадатру гьарцаннал ца куццуйссар. Алжан машан ласун къашайсса кунма, арцух хIаж ласунгу къабюхъантIиссар.

Вила хIаж кьамул хьуну ччарча, гьарца рукну-шартI биттур дуван аьркинссар, цанчирча, хIаж баву фарзуль-аьйн (гьарца цIуллу-сагъсса инсаннал цахлува цала биттур буван аьркинсса бурж) бунутIий.

ХIажлив ачин хIадур хъанахъиманал хьхьичIва-хьхьичI ци буван аьркинссар куну цIуххирча, цал загранпаспорт ласун, арцу цачIун дуван аьркинни тIун бикIай. Амма яла агьаммур – хIаж баврил низам-кьяйда лахьхьавури. Масала, чак буллалиманал цал чаклил рукну-шартIру, чаклин иссаву, дуккайсса аятру ва дуаьртту лахьхьин багьлай бур. Ми къакIулну бувсса чак кьамулссар учин щища бюхъантIиссар.

Мува куццуй, Исламрал ххюлчинмур тарцI биттур дуллалисса чIумалгу хъинну ялув ацIан аьркинссар. ХIаж бувайни гъалатIру къаличиншиврул мунил низамрая, адабирттая бусласисса луттирдугу зущала ласурча хъинссар.