Стихотворение на лакском языке про родной язык

Родной лакский язык, стихотворение на лакском языке

Стихотворение на лакском языке про родной язык
Стихотворение на лакском языке про родной язык

Стихотворение про родной лакский язык

Бургила лакрал миллат
Ххуйшиву жула мазрал
Куннащал кув гъалгъа тlий
Куннан кув бучlлачlисса

Лакку мазрайри жува
Цалчинсса махъ увкусса
Мукъуцlун махъру бахlлай
Гъалгъа буллан лавхьхьусса

Ниттил цила накlлищал
Жунма лахьхьин бувсса маз
Бусиракьай цукунни
Хъама битан бюхъайсса

На тамаша бувара 
Ниттил маз къакlулминнай
Оьрус мазрай гъалгъа тlий 
Оьрчlру лиян байминнай

Ттул хъунмасса миннатри
Ххирасса лакрал миллат
Хъама битан мабару
Зула оьрчlан ниттил маз!

Цахаева. Х